Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wynagrodzenie wstecz za ósmą godzinę pracy

11.12.2017
Autor: O.

Witam i proszę o informację. Mam znaczny stopień niepełnosprawności i zgodnie z Orzeczeniem Sądu Najwyższego, za 8 godz. pracy winnam otrzymać 1/7 dziennego wynagrodzenia. Pracuję w jednym zakładzie 8 lat i przez ten okres mój pracodawca nie poinformował mnie, że winnam pracować 7h, a tyg. 35h, nie otrzymałam za dodatkowy czas pracy ni złotówki. Proszę o inf., ile lat do tyłu w tej sytuacji mogę domagać się od pracodawcy wynagodzenia za dodatkowe godziny. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

nie przesądzając kwestii zasadności roszczenia, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 291. § 1. Kodeksu Pracy – roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

§ 21. Przepis § 2 stosuje się także do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 oraz w art. 1011 § 2.

§ 3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

§ 5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas