Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość parkowania, dodatkowo znak D-40

15.12.2017
Autor: L.

Witam, mam pytanie o możliwości parkowania dla osób niepełnosprawnych, w jakich miejscach jest to dozwolone, a w jakich nie. Dodatkowo interesuje mnie przypadek postoju w miejscu oznakowynym znakiem D-40, ponieważ straż miejska w [do wiad. red.] od paru dni niemal że poluje na mój samochód i argumentuje, że kilkadziesiąt metrów dalej jest jedno miejsce dla niepełnosprawnych, więc powinienem tylko i wyłącznie tam stawać samochodem. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Szanowny Panie,

parkowanie co do zasady dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych (parkingi), jak też w miejscach, gdzie nie ma zakazu postoju/zatrzymywania się.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust 2 ww. ustawy (treść art. 7 ust 2 [Obowiązujące znaki i sygnały] – minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania).

Niniejszym wskazuję na konieczność zapoznania się przez Pana z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

Zgodnie z § 33 ust 2 i 3 ww. rozporządzenia [Wyłączenie obowiązywania zakazów] osoby niepełnosprawne (o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym), mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3, zgodnie z którym umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyjaśnienie symboli znaków znajdzie Pan we wspomnianym rozporządzeniu.

Warto także zapoznać się z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 1 września 2016 r. IV KK 80/16 dotyczącym wyłączenia zakazu ruchu w stosunku do osób niepełnosprawnych (plik PDF, 449 KB).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas