Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy nadal będę dostawać 1406 zł?

13.12.2017
Autor: K.

Dzień dobry, moja córka jest od urodzenia niepełnosprawna, skończyła właśnie 20 lat, na nią dostaję zasiłek pielęgnacyjny 1406 zł. W chwili obecnej staram się o zasiłek socjalny z ZUS-u. Czy nadal będę otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny, wpłacić 406 zł, na córkę, czy to się zmieni? Dziękuję, pozdrawiam

Szanowna Pani,

myli Pani zasiłek pielęgnacyjny ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które przysługuje w 2017 r. w kwocie 1406 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi jedynie 153 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 2. osoba wymagająca opieki:
  1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nieznany mi jest również zasiłek socjalny z ZUS. Myli to Pani być może z rentą socjalną, która jest właśnie wypłacana przez ZUS. Renta socjalna jest przyznawana dzieciom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niesprawność ta musi powstać:

 • przed ukończeniem 18 roku życia, albo
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, albo
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas