Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się renta?

07.12.2017
Autor: R.

Mam 18 lat, mając 4,5 roku uległem wypadkowi komunikacyjnemu i mam amputowane podudzie lewej nogi. Czy należy mi się renta inwalidzka?

Szanowny Panie,

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został uznany za niezdolnego do pracy,
 • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z uwagi na powyższe, może okazać się, że nie spełnia Pan warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jednocześnie informuję, że w ramach świadczeń ZUS-owskich istnieje instytucja renty socjalnej. Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 • jest pełnoletnia oraz
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat.

Podkreślam, że informacje podane przez Pana są bardzo ogólne. Z uwagi na fakt, iż każda spawa rentowa ma charakter indywidulany, zalecam osobisty kontakt z właściwym dla Pana miejscowo inspektoratem ZUS w celu ustalenia możliwości składania wniosku o rentę. Zalecam zabranie ze sobą całości dokumentacji w sprawie. Może Pan także skontaktować się z ZUS telefonicznie poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, tel. 22 560 16 00, lub w inny sposób wskazany na stronie Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

Informację, jak wygląda postępowanie w sprawie przyznania świadczeń, znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas