Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop wychowawczy, gdy w pkt 7 w orzeczeniu: nie

17.11.2017
Autor: O.

Syn ma autyzm, niepełnosprawność 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe AUTYZM; pkt 7 orzeczenia o niepełnosprawności – NIE; pkt 8 – TAK; czy pracodawca może mi odmówić udzielenia dodatkowego urlopu wychowawczego na niepełnosprawne dziecko, czy utożsami osobistą opiekę z pkt 7 w orzeczeniu (w orzeczeniu w tym punkcie chodzi o świadczenie pielegnacyjne)? Podstawowy urlop wychowawczy także jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Znalazłam jedynie taką informację: https://www.portalkadrowy.pl/urlop-wychowawczy/brak-wskazan-do-stalej-lub-dlugotrwalej-opieki-a-prawo-do-dodatkowego-urlopu-wychowawczego-na-dziecko-niepelnosprawne-11714.html Dziękuję, mama niepełnosprawnego chłopca

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty w postaci orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Zatem warunkiem do uzyskania dodatkowego urlopu wychowawczego jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie ma podstaw do utożsamiania pojęcia „osobistej opieki”, o której mowa w przytoczonym przepisie, z pojęciem „stałej lub długotrwałej opieki”, które występuje w orzeczeniu wydanym przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas