Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy się ubezpieczenie zdrowotne z lekkim stopniem?

30.11.2017
Autor: B.

Czy należy mi się ubezpieczenie zdrowotne? Posiadam niepełnosprawność w stopniu lekkim.

Szanowny Panie,

sam fakt posiadania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie powoduje automatycznie uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Oprócz uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego poprzez podjęcie przez Pana zatrudnienia lub poprzez zarejestrowania się przez Pana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, warto również pamiętać, iż zgodnie z 2.1.pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Natomiast zgodnie z art. 54. 1. w/w ustawy, dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Aby uzyskać taki dokument, powinno się udać do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas