Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

13.11.2017
Autor: B.

Jako osoba niepełnosprawna, ale radząca sobie w miarę dobrze, uzyskałem od lekarza zaświadczenie, że mogę pracować 8 godzin dziennie. Charakter pracy wymaga jednak sobotnich dyżurów. W zależności od miesiąca, jest to 1 lub 2 dyżury sobotnie. W zamian za dyżur otrzymujemy dzień wolny w innym terminie. Zasadnicze pytanie dotyczy właśnie tych sobotnich dyżurów. Czy mając sobotni dyżur, wolne za tenże dyżur muszę wykorzystać w tym tygodniu, w którym mam dyżur sobotni? Z art. 15 i 16 wg mnie nic takiego nie wynika, a zostałem zobligowany do wykorzystania wolnego w obrębie tego samego tygodnia, w którym pełniłem sobotni dyżur. Mając do załatwienia jakąś sprawę, muszę brać urlop mając „nadpracowany” dzień za sobotę. Czy to jest zgodne z prawem?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 16:

  1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
    1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
    2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
  2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Ustawodawca, wprowadzając powyższe przepisy, nakazuje pracodawcy, aby pilnował, by czas pracy pracownika z orzeczeniem w każdym tygodniu nie przekroczył 40 godzin. Inaczej jest w przypadku pracownika pełnosprawnego, do którego stosujemy zasadę zawartą w przepisie art. 129 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekroczyć „przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas