Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Szkoła nie dała asysty

26.10.2017
Autor: E.

Witam, moje dziecko ma ZA i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli obowiązek, aby szkoła dała mu tzw. asystę. Odbyła się rada zespołu do spraw pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Panie dużo czytały i mówiły o pomocy, jakiej mają dziecku udzielić w pierwszej klasie. Czyli przyznano w tygodniu godzinę sensoryki i godzinę zajęć z psychologiem. To wszystko. Na nasze pytanie, co z nauczycielem wspomagającym, bo to najważniejsze, usłyszeliśmy odpowiedź, żeby dziecku dać szanse bez tego, bo dziecko sobie super radzi. Co mam dalej z tym zrobić?

Szanowna Pani,

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym odbywa się na specjalnych zasadach. Dla takiego dziecka ustala się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa:

 1. zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku:
  1. ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
  2. ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
  3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
 3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 4. działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:
  1. w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
  2. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia;
 7. w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;
 8. w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Program jest opracowywany na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie nauki albo
 2. 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas