Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne lub jakiekolwiek świadczenie

27.10.2017
Autor: B.

Witam serdecznie, chciałabym uzyskać informacje co do świadczenia pielęgnacyjnego lub jakiegoś innego świadczenia, które może nam przysługiwać. Mój 6-letni synek posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 05-R. Nie pracuję zawodowo od 2 lat, syn chodzi do przedszkola. W orzeczeniu jest podpunkt 7, który mówi, że nie ma konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, ale już pkt 8 mówi, że jest konieczność współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i rehabilitacji. Czy ja, jako niepracująca matka mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub jakieś inne świadczenie? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z cytowanym przepisem, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przepis ten stanowi, że opieka ma być sprawowana nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji oraz stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ustawa o świadczeniach rodzinnych w słowniku wyjaśnień ustawowych nie zawiera definicji sprawowania opieki, ale już z jej cyt. art. 17 ust. 1 wynika, że aby można było mówić o opiece w jej rozumieniu, musi ona być stała lub długoterminowa. Te określenia – stała lub długoterminowa – wskazują, że nie może to być opieka świadczona niecodziennie, a nawet jeżeli codziennie, to tylko przez część doby, zatem sporadycznie (wyr. NSA z 2.2.2017 r., I OSK2201/15, Legalis).

Być może wskazanym jest przemyślenie kwestii co do zmiany orzeczenia co do pkt 7. 

Natomiast zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 28.11.2013 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952) zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Uwaga! Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami i formą pomocy w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych powinny zgłaszać się do Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania celem uzyskania odpowiednich informacji w tym zakresie

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas