Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do założenia firmy sprzątającej

16.10.2017
Autor: H.

Czy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności mogę założyć własną firmę sprzątającą? I czy mogę liczyć na dofinansowanie na założenie (prowadzenie) takiej firmy? Ew. gdzie powinnam się udać, aby dowiedzieć się więcej na ten temat?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundusz refunduje:

  1. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810), z zastrzeżeniem ust. 1a,
  2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku.

Zgodnie z ust. 1a refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje w wysokości:

  1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warto skorzystać z infolinii PFRON, w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze uzyskiwania dofinansowania – od 20 czerwca 2017 roku obowiązuje jeden wspólny numer infolinii: 801 233 554 (22 581 84 10 dla telefonów komórkowych).

Ponadto, powołana wyżej ustawa przewiduje, iż osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Niemniej jednak regułą jest, iż dofinansowanie jest przyznawane na rozpoczęcie działalności, tzn. działalności, którą dopiero zamierza się rozpocząć.

W celu uzyskania szerszych informacji o dofinansowaniu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej warto udać się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas