Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy muszę pracować w zakładzie pracy chronionej?

17.10.2017
Autor: E.

Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i zapis, że praca tylko w warunkach pracy chronionej. Czy mogę podjąć pracę u pracodawcy, który nie jest zakładem pracy chronionej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? I moje drugie pytanie, jak zmienić postanowienie, tzn. zapis o pracy chronionej na np. lekką lub umysłową?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 5 w/w ustawy, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Kontrolę w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, może Pani zostać zatrudniona przez pracodawcę nie posiadającego status zakładu pracy chronionej pod warunkiem spełnienie warunków, o których mowa powyżej.

Natomiast zmiana zapisu z „praca w warunkach pracy chronionej” na „pracę lekką” zapewnie wiązałoby się ze zmianą Pani orzeczenia ze znacznego na umiarkowany (a nawet lekki) stopień niepełnosprawności, co podlega jednak ocenie orzeczników.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas