Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opiekowałam się mamą. Co po jej śmierci?

18.10.2017
Autor: C.

Witam, zajmowałam się chorą mamą przez 6 lat, musiałam zrezygnować z pracy, w listopadzie ubiegłego roku mama zmarła, zostałam bez pracy i środków do życia i co ze mną, mam 62 lata i nikt mnie nie zatrudni, a zdrowie też już nie to. Od stycznia 2017 roku podobno takim osobom, które opiekowały się i osoba zmarła jakieś zasiłki przysługują, a co z takimi ludźmi jak ja?

Szanowna Pani,

przede wszystkim rozważyłbym w Pani wypadku zainteresowanie się dwoma świadczeniami:

Zasiłek dla bezrobotnych

(przyznaje Powiatowy Urząd Pracy) – zgodnie art. 71. 1. znowelizowanej Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni (...).

Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: (…) 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Świadczenie przedemerytalne

(wypłaca ZUS), które może po spełnieniu przesłanek opisanych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych przysługiwać Pani.

Niemniej jednak ze względu bardzo rozbudowane przepisy (warunki) dotyczące otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego trudno odpowiedzieć na Pani pytanie w tej formie, dlatego niezwłocznie (ponieważ mogą biec ważne terminy) udałbym się na Pani miejscu do swojego Powiatowego Urzędu Pracy i do oddziału ZUS, celem ustalenia Pani aktualnej sytuacji prawnej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas