Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PUP w Sosnowcu wspiera aktywizację zawodową. Dowiedz się, jak

26.07.2017
Autor: PUP Sosnowiec, fot. M. Kuśmierz
mężczyzna pracuje na laptopie

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Sosnowcu zaprasza do udziału w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w ramach środków PFRON. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Jakie to działania?

Wsparcie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 • staż,
 • dotacja – środki na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wydatki na realizację w/w form wsparcia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Staż

Osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu mogą być kierowane do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, który umożliwi im nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

Wysokość pomocy:

W trakcie odbywania stażu osoba z niepełnosprawnością otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie. Z tytułu organizacji stażu organizator nie ponosi żadnych kosztów.

Organizator stażu

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
 • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.).

 

Dotacje – środki na uruchomienie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie z niepełnosprawnością, zarejestrowanej w PUP w Sosnowcu jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:

 • złoży stosowny wniosek wraz załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu,
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz. 1403 z późn.zm.).

Szczegółowe warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa Regulamin.

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wypłata środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

Dotacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

 

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu zwiększanie ich szans na podjęcie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

Wysokość pomocy:

W okresie odbywania szkolenia, osobom skierowanym przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Kto się może ubiegać:

Osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

 • uczestnictwa w szkoleniu w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej,
 • zwrotu kosztów szkolenia jeśli z własnej winy nie ukończyła szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość pomocy:

Maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,
 • nie posiada zaległości wobec PFRON,
 • nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub nie został złożony wniosek o likwidację.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

 • przedłożenia pozytywnej opinii PIP odpowiednio: o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku,
 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy refundacja, w terminie ustalonym w umowie,
 • utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Forma realizacji:

Zwrot kosztów przyznawany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy).

Komentarz

 • ale odkrycie!
  Marta
  26.07.2017, 15:49
  No faktycznie! PUP realizuje zapisy z ustawy o rehabilitacji! a teraz oklaski! Zapomnieliście dodać, że takie działania są w wielu innych pup w Polsce.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas