Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PUP w Sosnowcu wspiera aktywizację zawodową. Dowiedz się, jak

26.07.2017
Autor: PUP Sosnowiec, fot. M. Kuśmierz
mężczyzna pracuje na laptopie

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Sosnowcu zaprasza do udziału w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w ramach środków PFRON. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie im korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Jakie to działania?

Wsparcie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 • staż,
 • dotacja – środki na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wydatki na realizację w/w form wsparcia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Staż

Osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu mogą być kierowane do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, który umożliwi im nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

Wysokość pomocy:

W trakcie odbywania stażu osoba z niepełnosprawnością otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie. Z tytułu organizacji stażu organizator nie ponosi żadnych kosztów.

Organizator stażu

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
 • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.).

 

Dotacje – środki na uruchomienie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie z niepełnosprawnością, zarejestrowanej w PUP w Sosnowcu jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:

 • złoży stosowny wniosek wraz załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu,
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz. 1403 z późn.zm.).

Szczegółowe warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa Regulamin.

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wypłata środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

Dotacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

 

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu zwiększanie ich szans na podjęcie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

Wysokość pomocy:

W okresie odbywania szkolenia, osobom skierowanym przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Kto się może ubiegać:

Osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

 • uczestnictwa w szkoleniu w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej,
 • zwrotu kosztów szkolenia jeśli z własnej winy nie ukończyła szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość pomocy:

Maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,
 • nie posiada zaległości wobec PFRON,
 • nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub nie został złożony wniosek o likwidację.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

 • przedłożenia pozytywnej opinii PIP odpowiednio: o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku,
 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy refundacja, w terminie ustalonym w umowie,
 • utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Forma realizacji:

Zwrot kosztów przyznawany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • ale odkrycie!
  Marta
  26.07.2017, 15:49
  No faktycznie! PUP realizuje zapisy z ustawy o rehabilitacji! a teraz oklaski! Zapomnieliście dodać, że takie działania są w wielu innych pup w Polsce.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas