Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Znaczny stopień niepełnosprawności i opieka nad chorą mamą

29.06.2017
Autor: Tomasz

Mam znaczny stopień niepełnosprawności i opiekuję się swoją sparaliżowaną mamą. Czy mogę się starać o jakikolwiek zasiłek?

Szanowny Panie,

nie mamy pełnych informacji, dlatego trudno nam udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Warto jednak wiedzieć, że osoba, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Świadczenie to nie przysługuje jednak, jeśli osoba sprawująca opiekę:

  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  3. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji, dotyczących m.in. kryteriów przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, znajdzie Pan m.in. na naszym portalu.

Niestety, z przepisów wynika, że jeśli ma Pan znaczny stopień niepełnosprawności, to nie może Pan otrzymać ww. świadczenia.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas