Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak załatwić mieszkanie chronione?

19.07.2017
Autor: R.

Córka 25 lat, ma córkę, 4 latka, niepełnosprawną. Nie wie, jak ma załatwić mieszkanie chronione. Spełnia wszystkie warunki, aby je otrzymać. Proszę o podpowiedź.

Szanowna Pani,

aby załatwić mieszkanie chronione, należy znaleźć organizację pozarządową realizująca projekt związany z mieszkaniami chronionym, a także udać się do właściwego według miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, zgodnie bowiem z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas