Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pytanie w sprawie wydłużenia etapu edukacji dla dziecka z ZA

03.07.2017
Autor: L.

W związku z wolnym tempem przyswajania wiedzy, zastanawiamy się nad wydłużeniem okresu edukacji dla naszej córki z orzeczeniem ZA. Dziecko kończy obecnie II klasę podstawówki w szkole integracyjnej. Jeśli dobrze rozumiemy, ten etap szkoły, kończący się III klasą, może być wydłużony o jeden rok. Mamy jednak w związku z tym kilka pytań: 1. Czy wydłużenie może być zainicjowane przez rodziców, czy tylko przez szkołę, kiedy to rola rodzica ogranicza się wyrażenia lub braku zgody? 2. Jeśli rada pedagogiczna nie zainicjuje wniosku o wydłużenie etapu edukacji, mimo prośby rodziców, czy mamy jakieś możliwości rozpoczęcia tego procesu? 3. Czy termin decyzji do lutego w III klasie podstawówki oznacza, że decyzja dotyczyć może wyłącznie przedłużenia etapu dla dziecka będącego w III klasie, czy może zapaść np. w czerwcu w II klasie, co skutkowałoby ponownym podjęciem nauki w II klasie?

Szanowny Panie,

uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przede wszystkim należy podkreślić, że jako rodzice i opiekunowie prawni dziecka jesteście Państwo uprawnieni do złożenia takiego wniosku.

Do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego, kierowanego do zespołu, może być dołączona opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inna dokumentacja dotycząca zdrowia dziecka. Zespół, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.

Następnie przewodniczący zespołu przedstawia radzie pedagogicznej uzasadnienie wniosku 
o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku szkolnego. Wyniki pracy zespołu są przedstawiane dyrekcji przez przewodniczącego w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym za I półrocze. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego w drodze uchwały.

Uchwała o wydłużeniu etapu edukacyjnego musi być podjęta nie później niż: w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III. Jest to termin, którego nie można przekroczyć, co oznacza, że może być podjęta też wcześniej.

Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą wydłużenia etapu kształcenia, wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej.

Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia o jeden rok szkolny, nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego.

Na Państwa prośbę placówka może wydać zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas