Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek opiekuńczy na teścia w KRUS

05.07.2017
Autor: K.

Mąż opłaca KRUS, czy mógłby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na teścia, bo nikt z mojej rodziny nie chce rezygnować z pracy?

Szanowna Pani,

rozumiem, że chodziło Pani o specjalny zasiłek opiekuńczy? Zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 r.: obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża  bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa bądź zięć nie są krewnymi – nie mogą zatem, analizując wprost powołane wyżej przepisy, ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Niemniej jednak zdarzały się orzeczenia sądów administracyjnych, które, wg starych przepisów, brały pod uwagę wyjątkowość sytuacji w rodzinie.

Warto udać się do urzędu gminy do wydziału, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne, aby szczegółowo omówić problem i możliwości związane ze świadczeniami dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas