Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy muszę przedstawić w pracy informacje o leczeniu?

07.07.2017
Autor: F.

Dzień dobry, zwracam się do Państwa z pytaniem: mam orzeczoną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy ZUS oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim PFRON, podjęłam pracę na cały etat. Osoba z działu kadr z w/w firmy poprosiła mnie o dostarczenie zaświadczenia od głównego lekarza prowadzącego, że się leczę /od kiedy oraz na jaką jednostkę chorobową/. Czy ten wymóg jest konieczny i ma podstawę prawną? Czy takie informacje powinnam przekazać? Z góry dziękuję za przesłanie odpowiedzi.

Szanowna Pani,

przepis art. 221 Kodeksu pracy reguluje kwestię udostępniania pracodawcy danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania takich danych, jak:

  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Ponadto może żądać innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Przepisy kodeksu pracy przewidują także, iż pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

W zakres powyższych danych nie wchodzi żądanie przedstawiania pracodawcy informacji związanych z Pani chorobą i dokumentacją medyczną. Nie ma więc Pani obowiązku podawania pracodawcy informacji o swojej chorobie.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Stosownie zaś do art. 47 Konstytucji RP, każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas