Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot wózka inwalidzkiego do sprzedawcy

26.05.2017
Autor: P.

Czy mogę zwrócić zakupiony przez internet wg specyfikacji producenta wózek inwalidzki, który nie spełnia parametrów oferty przedstawionej na stronie internetowej producenta, np. wagi wózka, stabilności?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Art. 29.

 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30.

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
  1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
  2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Niezależnie od tego, należy wskazać, że kwestia praw konsumenckich związanych ze zwykłą sprzedażą została uregulowana w Kodeksie cywilnym – art. 556 – 5764. Zgodnie z powołanymi przepisami, jeżeli rzecz ma wady, w tym nie odpowiada opisowi, można składać reklamacje. Warto skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów, który powinien być powołany również w Pani powiecie. Warto wspomnieć, iż zgodnie z art. 634 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas