Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta z tytułu choroby psychicznej

18.04.2017
Autor: Ciekawy Małżonek

Witam, moja żona ma zdiagnozowaną schizofrenię od 17. roku życia, obecnie ma już 33 lata. Przez pewien czas normalnie pracowała, ale obecnie stan jej zdrowia nie pozwala na kontynuację pracy. W jaki sposob może ubiegać się o rentę z tytułu swojej choroby? Jakiej wysokości mogło by być to świadczenie i czy takie świadczenie może być zawieszone, jeżeli stan zdrowia by się polepszył, co umożliwiłoby kontynuację pracy zawodowej?

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, staż pracy powinien wynosić 5 lat.

Więcej informacji o orzekaniu do celów rentowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Natomiast osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, może ubiegać się o rentę socjalną.

Ponieważ nie mamy pełnych informacji, nie wiemy, o które z ww. świadczeń może ubiegać się Pańska Żona.

Posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy nie oznacza, że osoba taka nie może podjąć pracy. W art. 13 par. 4 Ustawy o rentach i emeryturach z FUS czytamy: „Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy”.

Więcej informacji na temat możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnością znajdzie Pan w artykule na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas