Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w sobotę

15.04.2017
Autor: T.

Czy osoba niepełnosprawna ze zgodą lekarza na pracę w wymiarze 8 godzin powinna odpracować wolny dzień w wolną sobotę na podstawie art. 16 ustawy?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być też zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Sama praca w soboty nie stoi w sprzeczności z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Skoro ma Pani zgodę na niestosowanie art. 15 Ustawy o rehabilitacji, w takim wypadku stosujemy przepisy Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, a zgodnie z art. 129:

  • § 1. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144 Kodeksu pracy.
  • § 2. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  • § 3. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Skoro ustawodawca wprowadził zasadę „przeciętego” pięciodniowego tygodnia pracy, dopuścił sytuację, iż ktoś przepracuje w danym tygodniu 6 dni, byleby w okresie rozliczeniowym wyszło średnio 5 dni roboczych w pracy, biorąc pod uwagę wszystkie tygodnie w okresie rozliczeniowym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas