Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Poradnik podatnika: 15 pytań o ulgę rehabilitacyjną

31.01.2017
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie, fot. Rafał Michalczyk, freeimages.com, W. Strasenburg, Piotr Stanisławski, rys. Sapere Aude
fragmenty czterech zdjęć: dostosowany samochód, leki na dłoni, dwuzłotówki i wózki

Na przełomie roku, gdy zbliża się czas wypełniania PIT, do Centrum Integracja i naszej redakcji trafia wiele pytań dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Przedstawiamy 15 odpowiedzi na najczęstsze z nich. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić.

Złote monety leżące w kuferku
fot. Rafał Michalczyk

Ulga na dojazd do sanatorium

„Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Własnym samochodem pojechałem do sanatorium, gdzie korzystałem z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Czy mam prawo do odliczenia tego dojazdu w ramach podatku do kwoty 2280 zł?”

UWAGA! Poniższa odpowiedź dotyczy stanu prawnego przy rozliczaniu roku 2016 i wcześniejszych. W rozliczeniach za rok 2017 nastąpiły poważne zmiany – o szczegółach przeczytasz w naszym artykule pt. „Ulga rehabilitacyjna. Jak udowodnić używanie samochodu? Odpowiada Ministerstwo Finansów”.

Im bliżej końca roku, tym częściej dostajemy pytania dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a właściwe ulgi rehabilitacyjnej. Warto więc wiedzieć, że w jej ramach:

 • osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz
 • podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia (jeżeli w roku podatkowym dochody tej osoby z niepełnosprawnością nie przekraczają kwoty 9120 zł),

może odliczać faktycznie poniesione wydatki na m.in. rehabilitację czy ułatwienie czynności życiowych.

Samochód tak, ale...

W ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe odliczenie kosztów używania samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę.

Jednak według interpretacji organów podatkowych nie można odliczyć od dochodu kosztów dojazdu samochodem do sanatorium czy na turnus rehabilitacyjny, czyli do miejsca, gdzie osoba z niepełnosprawnością skorzysta ze zleconych przez lekarza zabiegów leczniczych. W takim przypadku ulga przysługuje tylko wtedy, gdy zainteresowany korzysta z komunikacji publicznej.

UWAGA! Powyższa odpowiedź dotyczy stanu prawnego przy rozliczaniu roku 2016 i wcześniejszych. W rozliczeniach za rok 2017 nastąpiły poważne zmiany – o szczegółach przeczytasz w naszym artykule pt. „Ulga rehabilitacyjna. Jak udowodnić używanie samochodu? Odpowiada Ministerstwo Finansów”.


Akordeon
fot. W. Strasenburg

Odliczenie pobytu w sanatorium

„Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało mi wydane na stałe w wyniku urazu kręgosłupa. Ponieważ na pobyt w sanatorium czeka się długo, pojechałem w tym roku prywatnie. Samodzielnie opłaciłem pobyt w sanatorium. Ktoś mi powiedział, że mogę sobie ten wydatek odliczyć w rozliczeniu podatkowym. Czy to prawda?”

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu:

 • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • za zabiegi rehabilitacyjne.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest faktyczne poniesienie wydatku, udokumentowane np. fakturą.

Warto zwrócić uwagę, że można odliczyć wydatki związane bezpośrednio z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, np. zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pobytem, takie jak np. opłacenie miejsca parkingowego czy opłata klimatyczna, nie podlegają odliczeniu. Nie można ich bowiem traktować jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, związanych z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

Zatem wydatki poniesione na opłacenie pobytu w sanatorium można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


Rysunek serca otoczonego stetoskopem
rys. Sapere Aude

Ulga na badania i wizyty u lekarzy

„W orzeczeniu o umiarkowanym stopniu mam trzy symbole przyczyny niepełnosprawności: 07-S, 05-R i 11-I. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia, konieczne było wykonanie rozmaitych badań, zdjęć RTG oraz wielu konsultacji lekarskich. Czy tego rodzaju wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uznano rozmaite wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Są to m.in. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Do zabiegów rehabilitacyjnych można zaliczać m.in. rozmaite zabiegi usprawniające.

W przewidzianym w ustawie katalogu odliczeń nie ma jednak wydatków na konsultacje lekarskie, badania lekarskie czy wykonanie zdjęć RTG, a więc w żadnym razie nie mieszczą się w przywołanym wyżej przepisie.

Wydatków poniesionych na konsultacje lekarskie, badania i zdjęcia rentgenowskie nie można więc niestety zakwalifikować jako poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


Dłoń dotyka innej dłoni, zabandażowanej, z wenflonem
fot. freeimages.com

Ulga na wydatki na pielęgniarkę

„Moja żona jest zaliczona do I grupy inwalidów. Po kolejnej operacji jest w domu, a ze względu na jej stan zdrowia musiałem zatrudnić pielęgniarkę do opieki nad nią. Moja żona pozostaje na wyłącznym moim utrzymaniu. Czy takie wydatki można odliczać w ramach ulgi dla niepełnosprawnych?”

Tak, ponieważ w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, jeśli zostały one:

 1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 3. odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenie to nie jest limitowane, tj. odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatki należy dokumentować fakturami.


rozsypane tabletki niebiesko-przezroczyste
fot. freeimages.com

Na jakie leki przysługuje ulga?

„Jestem osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Moja niepełnosprawność powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jednak cierpię też na schorzenia układu krążenia, a ostatnio mam też problem ze wzrokiem. W związku z moim stanem zdrowia stosuję dużo drogich leków. Powiedziano mi, że mogą odliczyć w ramach ulgi wyłącznie leki związane z niepełnosprawnością. Czy to prawda, że leków na serce i oczy nie mogę uwzględnić?”

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą odliczać faktycznie poniesione wydatki na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem jest, by lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Poniesienie wydatku należy dokumentować fakturą.

W ustawie nie zawarto definicji leku, należy zatem uznać, że wykaz produktów będących lekami znaleźć można w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto do obrotu dopuszczone zostają, bez konieczności uzyskania pozwolenia, produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich stosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest jednak zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

W ustawie nie ma zastrzeżenia, że osoba z niepełnosprawnością może odliczać wyłącznie leki związane z niepełnosprawnością, jest natomiast wymóg posiadania zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego konieczność stosowania czasowo lub stale określonych leków.

Zatem jeśli spełnione są powyższe warunki, to wydatki na zakup leków mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


Plaster
fot. freeimages.com

Ulga na środki opatrunkowe

„Moja córka ma orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna. W ostatnim czasie u córki występowały owrzodzenia kończyn, które wymagały specjalistycznego leczenia, a co za tym idzie, zakupu środków opatrunkowych, także specjalistycznych. Czy zakup środków opatrunkowych można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczać m.in. wydatki poniesione na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Wydatek należy dokumentować fakturami. Trzeba także posiadać zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające wskazania do stosowania leków.

W ustawie Prawo farmaceutyczne można znaleźć definicje, jakie wyroby można uznać za leki. Są to: leki apteczne, gotowe, recepturowe oraz produkty lecznicze. W Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się wszystkie leki i produkty lecznicze, dostępne w Polsce.

W ww. dokumencie nie zostały natomiast wymienione materiały opatrunkowe, dlatego w myśl interpretacji podatkowych ich zakupu nie można niestety odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


opuszczone męskie spodnie
fot. freeimages.com

Ulga na dodatkowe pieluchomajtki

„Mój mąż choruje na chorobę Alzheimera w zaawansowanym stadium oraz cały szereg innych schorzeń. Posiada także orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności. Ze względu na swój stan, korzysta z pieluchomajtek i pampersów, które są dofinansowane przez NFZ. Jednak ze względu na stan męża, jestem zmuszona kupować ich dużo więcej, niż można na zlecenie. W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności męża wskazano na konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ułatwiające funkcjonowanie. Czy w takim przypadku mogę odliczyć zakup pampersów i pieluchomajtek w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W katalogu wydatków można znaleźć m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, oraz wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Według interpretacji organów podatkowych, produktów higienicznych, jakimi są pampersy, pieluchomajtki czy podkłady, nie można uznać za leki. Wyrobów tych nie można również zostać uznać za wydatki poniesione na sprzęt, urządzenie czy też narzędzie techniczne. Trudno jest bowiem uznać, że wskazane produkty – jakkolwiek ułatwiające wykonywanie czynności życiowych osobom z niepełnosprawnością oraz poprzez swoje funkcje pomagające fizycznie i psychicznie przystosować się osobie chorej do zmienionych warunków życia – mają charakter indywidualny.

Zatem w myśl interpretacji organów podatkowych nie jest niestety możliwe odliczenie wydatków na zakup pampersów czy pieluchomajtek w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


Podłoga z drewnianych klepek
 fot. W. Strasenburg

Ulga na remont domu?

„Moja mama ma zdiagnozowaną chorobę Parkinsona. Mieszka w starym domu, który wymagał remontu. Czy możemy te nakłady odliczyć sobie w podatku?”

W pytaniu poruszone są dwie sprawy. Przede wszystkim wyjaśnienia wymaga kwestia, kto jest uprawniony do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Otóż w myśl przepisów ulga przysługuje osobie niepełnosprawnej (posiadającej orzeczenie) lub podatnikowi mającemu na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód (tj. dochód osoby będącej na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym. Zatem jeśli dochody Mamy przekraczają ww. kwotę, to musi rozliczać się samodzielnie (ewentualnie z współmałżonkiem).

Dostosowanie – tak, remont – nie

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wyłącznie faktycznie poniesione wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W przypadku dysfunkcji ruchu lub gdy dana osoba porusza się na wózku inwalidzkim, można odliczać np. budowę pochylni i podjazdów, likwidację progów, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż podnośnika lub transportera schodowego, automatycznych drzwi do garażu, okien z nisko umiejscowioną klamką, szafek kuchennych z niskim blatem, poręczy i uchwytów w łazienkach, likwidację wanny i montaż brodzika z siedziskiem itp.

Natomiast nie można odliczyć nakładów poniesionych na remont domu czy mieszkania.

Informacje, czy dany wydatek można odliczyć, czy też nie – uzyskać można w Krajowej Informacji Skarbowej.


Rysunek babci robiącej na drutach
rys. Sapere Aude

Odliczenie aparatu słuchowego

„Jestem emerytką, ale mam też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na stałe, z symbolem 07-S. Od jakiegoś czasu mam poważne problemy ze słuchem. Musiałam kupić aparat słuchowy. Czy zakup aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jest to taki sprzęt (urządzenie czy narzędzie), który posiada właściwości leczniczo-rehabilitacyjne lub ułatwiające danej osobie, ze względu na jej niepełnosprawność, wykonywanie czynności życiowych. Zatem z uregulowań prawnych wynika, że pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi być ścisły związek. Zatem zakup urządzeń i sprzętów dokonany przez podatnika musi mieć związek z chorobami i schorzeniami, które stanowiły podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czytelniczka nie może więc odliczyć wydatków poniesionych na zakup aparatów słuchowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ ich kupno nie ma związku z chorobami i schorzeniami, stanowiącymi podstawę orzeczenia stopnia niepełnosprawności.


Stojące w rzędzie wózki elektryczne
fot. Piotr Stanisławski

Ulga na naprawę wózka

„W wyniku wypadku komunikacyjnego stałem się osobą niepełnosprawną i poruszam się na wózku. Niestety, mój wózek się popsuł i musiałem go naprawić oraz kupić nowe akumulatory. Czy mogę te wydatki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).

Dlatego wydatki poniesione na naprawę wózka elektrycznego oraz zakup akumulatorów do niego mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Istotne jest, by pomiędzy rodzajem nabytego czy naprawianego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności był ścisły związek.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.


Rysunek czerwonego samochodu
rys. Sapere Aude

Ulga na dostosowanie samochodu

„Jestem osobą poruszającą się na wózku. Ponieważ codziennie dojeżdżam do pracy, kupiłem używany samochód. Musiałem go jednak dostosować do moich potrzeb. Wydatki z tym związane sfinansowałem sam, gdyż nie dostałem dofinansowania. Czy mogę to odliczyć w podatku?”

W myśl przepisów, odliczeniu od dochodów podlegają m.in. wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Należy przez to rozumieć te czynności i wydatki, których skutkiem jest przerobienie pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osobę z niepełnosprawnością.

Zatem w ramach wskazanej ulgi osoba z niepełnosprawnością może odliczyć zarówno zakup, jak i montaż części niezbędnych do przystosowania pojazdów mechanicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przeróbki te mogą dotyczyć np. elementów związanych z kierowaniem pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, oraz elementów umożliwiających przemieszczanie się pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera.

Z odliczenia może korzystać niepełnosprawny podatnik, jaki i podatnik mający na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym. Wydatki należy udokumentować fakturami. W ramach ulgi można odliczyć wyłącznie faktycznie poniesione nakłady.

Reasumując, Czytelnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki poniesione na przystosowanie samochodu osobowego.


dłonie kobiety, która tłumaczy na język migowy
fot. freeimages.com

Ulga na tłumacza języka migowego

„Mój syn jest osobą niesłyszącą i z tego powodu ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jest bardzo zdolny i w tym roku uczęszczał na dodatkowe zajęcia, były to zajęcia dla dzieci sprawnych, więc warunkiem uczestniczenia w nich syna było zatrudnienie tłumacza języka migowego. Czy taki wydatek możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?”

Jednym z wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są faktycznie poniesione wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego.

Odliczenie od dochodu nie przysługuje, jeśli wydatki były sfinansowane przez np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizację pozarządową itp. W przypadku, gdy wydatki były częściowo dofinansowane, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną.

Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku, np. faktura.


Czarne okulary
fot. freeimages.com

Odliczenie za przewodnika osoby niewidomej

„Jestem osobą niewidomą, mam znaczny stopień niepełnosprawności. Ponieważ jestem samotny, w różnych sytuacjach konieczne jest korzystanie z pomocy przewodnika. Czy mogę odliczyć od podatku kwotę 2280 zł?”

Rzeczywiście, ustawodawca przewidział możliwość odliczenia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej faktycznie poniesionych wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wydatków na cele rehabilitacyjne, przysługuje ona osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

W przypadku tego odliczenia nie jest wymagane dokumentowanie poniesienia wydatku, tj. faktury. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej konieczne będzie przedstawienie dowodów, niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia. Może to oznaczać konieczność wskazania z imienia i nazwiska osoby, którą opłacono w związku z pełnieniem przez nią funkcji przewodnika.


Rysunek psa przewodnika
rys. Sapere Aude

Ulga na utrzymanie psa

„Jestem osobą poruszającą się na wózku, mam pierwszą grupę. Od jakiegoś czasu mam psa. Czy mogę odliczyć od podatku jego utrzymanie? W jakiej kwocie?”

UWAGA! Poniższa odpowiedź dotyczy stanu prawnego przy rozliczaniu roku 2016 i wcześniejszych. W rozliczeniach za rok 2017 nastąpiły poważne zmiany – o szczegółach przeczytasz w naszym artykule pt. „Ulga rehabilitacyjna. Trzy ważne zmiany w rozliczeniach PIT za 2017 rok”.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym, osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do stopnia znacznego lub umiarkowanego (lub posiadające orzeczenia równoważne) oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu posiadające stopień znaczny lub orzeczenie równoważne, mogą odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, ale nie są wymagane żadne rachunki na zakup karmy, szczepienia itp.

Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane ze środków np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowej itp., to odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

UWAGA! Powyższa odpowiedź dotyczy stanu prawnego przy rozliczaniu roku 2016 i wcześniejszych. W rozliczeniach za rok 2017 nastąpiły poważne zmiany – o szczegółach przeczytasz w naszym artykule pt. „Ulga rehabilitacyjna. Trzy ważne zmiany w rozliczeniach PIT za 2017 rok”.


Świnka z dyplomem i z czapką uniwersytecką
rys. Sapere Aude

Odliczenie książek i audiobooka

„U mojej siostry zdiagnozowano schorzenie genetyczne. Siostra dostała też orzeczenie. W związku ze schorzeniem kupiła książki dotyczące choroby i zestawy ćwiczeń w formie audiobooka, który ułatwia jej ćwiczenia. Czy to prawda, że może te rzeczy sobie odliczyć od podatku?”

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba z niepełnosprawnością może odliczać od dochodu rozmaite, wskazane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki.

Jeśli zakupione wydawnictwa, np. prasowe, książkowe, audiowizualne, są pomocne w rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na ich zakup.

Wydatek należy udokumentować np. fakturą, stwierdzającą wysokość poniesionego wydatku.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pampers dla niepełnosprawny
  Córka niepełnosprawny rodziców
  03.02.2020, 18:50
  Pampersy ułatwiają i pomagają w czynnościach życiowych. Jeżeli urzędnicy uważają inaczej to zapraszam
  odpowiedz na komentarz
 • Grażyna Nockowska
  Grażyna Nockowska
  04.02.2019, 13:03
  Czy mogę odliczyć ulgę za wykonanie rezonansu kręgosłupa w mając ustalone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim Symbol - 03-L
  odpowiedz na komentarz
 • wypożyczenie schodołazu, cewniki
  Anna
  16.01.2019, 22:15
  1.Jerzy, ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dysfunkcja ruchowa. Ma problemy z chodzeniem po schodach. Wypożyczyłam schodołaz czy mogę odliczyć od podatku. 2. Cewniki i worki do zbiórki moczu czy można odliczyć. 3. Srodki do higieny (kremy, zele przeciw odlezynowe),oraz poduszki ortopedyczne.
  odpowiedz na komentarz
 • Anna Drynkowska
  Anna
  16.01.2019, 22:02
  Czy cewnik i worki do zbiorki moczu można odliczyć od podatku. Niepełnosprawność I grupa - zlecenie urologa.
  odpowiedz na komentarz
 • Zwrot podatku z 2015 w roku 2018 czy się należy
  Niepełnosprawny podatkowicz
  05.01.2018, 14:32
  Witam mam umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku.Mam w związku z tym pytanie.Czy jeśli kupiłem w 2015 roku komputer to czy mogę go odliczyć od podatku w 2018 roku.
  odpowiedz na komentarz
 • lekki stopień
  Paweł
  27.07.2017, 11:04
  witajcie Od czerwca br mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Czy mogę odliczać ulge rehabilitacyjna w pit? Jakie kwoty? Czy muszę posiadać zaświadczenia od odbytej rehabilitacji (od kilku miesięcy na nią uczęszczam). Dziękuję za informację
  odpowiedz na komentarz
 • Rachunki z lat ubiegłych
  Marcin
  15.07.2017, 20:38
  W ramach ulgi nielimitowanej czy można rozliczać tylko rachunki tylko z ubiegłego roku podatkowego czy także z lat poprzednich?
  odpowiedz na komentarz
 • Pokonywanie barier w komunikowaniu się
  kironer
  08.02.2017, 08:36
  Dostałem dofinansowanie na zakup komputera wraz z oprogramowaniem czy mogę odliczyć pozostałą kwotę którą dopłaciłem? W ramach - pokonywanie barier w komunikowaniu się
  odpowiedz na komentarz
 • lasrr oczu
  marian
  03.02.2017, 17:36
  czy mogę odliczyć ulgęna samochód jestem niewidomy jeżdżna laser
  odpowiedz na komentarz
 • turnus rehabilitacyjny
  yyy
  02.02.2017, 19:32
  Czy koszty poniesione na turnus rehabilitacyjny w ośrodku z listy PFRON można odliczyć tak jak w latach poprzednich??
  odpowiedz na komentarz
 • Przystawka
  Dorota
  01.02.2017, 16:23
  Witam! Poruszam się na wózku aktywnym zakupiłam sobie przystawkie do wózka o nazwie FreeWheell. Czy moge odliczyć ten zakup od podatku?
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenie na przewodnika osoby niewidomej
  mama
  31.01.2017, 16:57
  Od zawsze korzystam z tej ulgi . Mam pytanie. Czy można wskazać na przewodnika np swoje dziecko (17 lat) albo małżonka? Czy osoba wskazana będzie musiała w takiej sytuacji odprowadzić podatek do us? trochę jet to niejasne, bo mogę korzystać z pomocy kilku osób albo zapłacić przypadkowej osobie na ulicy czy w sklepie za pomoc.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas