Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy szkoła może być organizatorem turnusu rehabilitacyjnego?

01.09.2016
Autor: G.

Jakie mam obowiązki jako dyrektor przy wspołorganizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci?

Szanowna Pani,

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może ubiegać się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania. Składając wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów należy pamiętać, aby złożyć go wraz z:

 1. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 2. aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 3. dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 4. oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 5. informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 6. statutem, w przypadku jego posiadania;
 7. nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 8. programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Niestety, w pytaniu nie wskazano, o jaką szkołę chodzi – publiczną czy prywatną. Szkoła publiczna nie jest osobą prawną, gdyż żaden przepis prawa nie nadaje jej takiego statusu. Szkoła podstawowa jest natomiast tzw. jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Pokrótce opiszę warunki, jakie musi spełniać organizator turnusów rehabilitacyjnych.

Organizator powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów;
 2. zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzą w szczególności:
  1. kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
  2. pielęgniarka,
  3. specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
  4. specjalista do spraw rekreacji,
  5. pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,
  6. psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,
  7. tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
  8. inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu;
 3. zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;
 4. zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu;
 5. zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów;
 6. zapewnić badanie lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne;
 7. przekazać właściwemu centrum pomocy informację o przebiegu turnusu;
 8. przekazywać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników;
 9. dokonywać zwrotu przekazanych środków na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu:
  1. w wysokości 100% przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu,
  2. w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu;
 10. przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:
  1. zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
  2. informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
  3. kopię oświadczeń organizatora turnusów,
  4. programy turnusów,
  5. informację o kadrze, o której mowa w pkt 2, oraz jej uprawnieniach,
  6. kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
  7. inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru zaopiniowanego przez samorząd województwa.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji o występujących we wniosku ośrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.

Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

 1. wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek;
 2. posiada:
  1. bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry,
  2. zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu,
  3. zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,
  4. zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe,
  5. gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
 3. obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby;
 4. spełnia określone przepisami warunki dostępności:
 5. uzyskał opinię samorządu województwa;
 6. uzyskał pozytywną ocenę wojewody.

W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas