Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kryteria członkostwa w European Disability Forum

27.10.2004

Do EDF może przystąpić każda organizacja i osoba indywidualna popierająca promocję praw człowieka osób niepełnosprawnych, ich praw obywatelskich, socjalnych i ekonomicznych, a także równość szans dla wszystkich.

EDF posiada następujące kategorie członkostwa:
- członkostwo pełne (full membership)
- członkostwo zwyczajne (ordinary membership)
- członkostwo o statusie obserwatora (observer status)
- członkostwo stowarzyszone (associated membership)
- członkostwo wspierające (sponsoring membership).

Kryteria, które powinni spełniać członkowie każdej z kategorii:

Pełne członkostwo

Status pełnego członka mogą uzyskać europejskie organizacje pozarządowe (tzw. ENGO), posiadające członków w krajach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej, które:
1.mają uregulowany status prawny
2.posiadają przedstawicielstwo w przynajmniej 2/3 liczby krajów członkowskich UE lub w Europejskiej Strefie Ekonomicznej
3.których członkostwo składa się w przynajmniej 51 proc. z organizacji osób niepełnosprawnych, a osoby niepełnosprawne stanowią przynajmniej 51 proc. władz tych organizacji. Organizacje osób niepełnosprawnych, to organizacje, których członkami przynajmniej w 51 proc. są osoby niepełnosprawne lub ich rodziny, w przypadku osób niezdolnych do samodzielnego reprezentowania się, a we władzach zasiada przynajmniej 51 proc. osób niepełnosprawnych. Proporcja ta musi być zagwarantowana statutowo.
4.swoje główne działania odnoszą do współpracy na poziomie Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej w zakresie niepełnosprawności i równości szans, i są one zgodne z celami i kierunkami działania EDF.

Członkostwo zwyczajne:

Członkami zwyczajnymi mogą zostać europejskie organizacje pozarządowe (ENGO), posiadające członków w krajach należących do Unii Europejskiej, które spełniają przynajmniej kryteria 1 i 4 odnoszące się do członków pełnych.

Status obserwatora

Członkami o statusie obserwatora są narodowe rady osób niepełnosprawnych z każdego kraju kandydującego do Unii Europejskiej, które spełniają następujące kryteria:
1.posiadają uregulowany status prawny
2.akceptują i promują członkostwo organizacji reprezentujących wszystkie niepełnosprawności, jak też organizacji rodziców osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego reprezentowania się
3.ich członkostwo obejmuje przedstawicieli wszystkich głównych grup niepełnosprawności i jest otwarte na przystępowanie innych grup osób niepełnosprawnych
4.wśród organizacji członkowskich większość stanowią organizacje osób niepełnosprawnych i rodziców osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego reprezentowania się

Członkowie stowarzyszeni

Status członka stowarzyszonego mogą uzyskać organizacje typu non-profit (organizacje zajmujące się na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym lub lokalnym problemami niepełnosprawności, a także innego typu organizacje non-profit), które nie spełniają kryteriów wymaganych do uzyskania statusu członka pełnego, zwyczajnego lub obserwatora, a które popierają cele i kierunki działania EDF.

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi mogą zostać organizacje dochodowe, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne chcące finansowo wspierać EDF, które popierają cele i kierunki działania EDF.

Członkami pełnymi i zwyczajnymi mogą zostać europejskie pozarządowe organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych i równych szans na terenie Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej.
Nominują one delegatów na walne zgromadzenie. Delegaci mogą wybierać i być wybierani do władz forum, a także na stanowisko prezesa EDF.
Wybrani przedstawiciele nominowani są także do udziału w pracach komisji, komitetów i grup roboczych.

Status członka obserwatora uzyskują narodowe rady osób niepełnosprawnych z krajów kandydujących do Unii Europejskiej spełniające kryteria pełnego członka. Członkowie obserwatorzy mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. Mogą zostać nominowani do komisji lub grup roboczych.

Członkami stowarzyszonymi i wspierającymi mogą zostać organizacje, przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne popierające cele i zasady działania EDF. Członkowie o takim statusie mogą brać udział w pracach EDF poprzez regularną wymianę informacji, mogą także wspierać finansowo działania forum, a także składać propozycje dotyczące organizowania i sponsorowania akcji i wydarzeń.

Składki członkowskie

Wsparcie finansowe pochodzące od członków jest niezbędne do zapewnienia skutecznego działania organizacji, realizowania strategii forum i przeprowadzania kampanii społecznych i prac w ramach sieci.
Składki dostosowane są do różnych typów członkostwa, a także różnego typu struktury i możliwości finansowych poszczególnych członków.
Zasady odnoszące się do struktury wkładu finansowego w działalność EDF oparte są na idei solidarności pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Mają za zadanie zapewnić, że żadna z organizacji nie będzie zmuszona do opuszczenia forum z powodu trudności finansowych.
W przypadku europejskich organizacji pozarządowych i innych organizacji o charakterze non-profit składki członkowskie kształtują się na różnych poziomach, w zależności od rocznego dochodu.
Narodowe Rady i członkowie wspierający płacą określoną roczną składkę.


Dane kontaktowe EDF:
European Disability Forum (Forum Européen des Personnes Handicapées)
Square Ambiorix 32a, 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 2865181
Fax: +32 2 2824609 
E-mail membership@edf-feph.org
http://www.edf-feph.orgOpracowanie: Joanna Pertkiewicz
Źródło: www.edf-feph.org

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas