Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapis czatu z Martą Lempart

23.02.2009
Autor: Oprac.: Anna Godziuk, Fot.: Filip Miłuński

11 lutego 2009 r. odbył się pierwszy czat portalu Niepelnosprawni.pl. Na pytania internautów odpowiadała Marta Lempart, dyrektor wydziału programowania i realizacji zadań PFRON. Tematem spotkania były programy pomocowe PFRON. Prezentujemy zapis czatu, z podziałem na tematy.

Marta Lempart i Marcin Urban podczas czatu. Fot.: Filip Miłuński
Na zdjęciu Marta Lempart i Marcin Urban. Fot.: Filip Miłuński

"Telepraca"

wiktoria: Co dalej z programem "Telepraca"?
Marta Lempart:
„Telepraca” nie jest jedynym programem prozatrudnieniowym. Jest to tylko program pilotażowy skierowany do szczególnej grupy. Nie traktujemy go jako rozwiązania skierowanego do wszystkich osób niepełnosprawnych.

Grzegorz_1972:  Jak można skorzystać z programu „Telepraca”?
Osoby niepełnosprawne uczestniczące w projektach dofinansowanych ze środków programu „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych” będą mogły starać się, za pośrednictwem organizacji pozarządowych, o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składanie wniosków oraz zasady przyznawania pomocy dla osób indywidualnych wskazane zostaną w procedurach realizacji programu, których zatwierdzenie planowane jest w pierwszym kwartale br.

wiktoria: Do jakiej grupy osób jest skierowany program telepraca? Jakie warunki trzeba spełniać?
Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte bezrobotne, poszukujące pracy lub uczące się osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym). W ramach obszaru B programu (dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego) można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

LuckyLuck: Dla nas program „Pegaz” z wózkami elektrycznymi i komputerami oraz „Telepraca” są oknem na świat. Dzięki PFRON możemy uczestniczyć w normalnym życiu. Czy w tych programach też będą cięcia?
Środki przewidziane na realizację zadań PFRON w bieżącym roku są niższe od zakładanych, jednak z uwagi na konieczność wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Fundusz będzie dokładał wszelkich starań, aby programy nakierowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych były finansowane na zbliżonych do dotychczasowych zasadach.

Mariusz Urbanek: Czy będą środki na dofinansowanie miejsca pracy, np. profesjonalnego oprogramowania?
Finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest zadaniem własnym powiatu, finansowanym ze środków PFRON. Fundusz przekazał  już do powiatów środki na realizację zadań własnych. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania decyduje Rada Powiatu. Ponadto przewiduje się, że  profesjonalne oprogramowanie komputerowe będą mogły uzyskać osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie „Telepraca”.

"Uczeń na wsi"

Bartek: Dlaczego PFRON przekazał mniej pieniędzy na program "Uczeń na wsi"?
Jeśli chodzi o program "Uczeń na wsi", środki przeznaczone na jego realizację są porównywalne z poprzednim rokiem, natomiast liczna adresatów wzrosła dwukrotnie. W związku z tym wystąpiliśmy o przesunięcie środków w kwocie pozwalającej na rekompensatę obniżonych dofinansowań i pokrycie potrzeb na poziomie porównywalnym z zeszłorocznym.  Jest to dla nas bardzo ważny program.

adi: Czy jest szansa, aby dotacje w ramach "Ucznia na wsi" przewidziane na rok szkolny 2008/2009 zostały zwiększone?
Środki na "Ucznia na wsi" zostaną zwiększone. Objęliśmy programem większą grupę adresatów. Natomiast nie chcemy, aby odbiło się to na wysokości dofinansowania i zrobimy wszystko, aby tak się nie stało.

adi: Czy można spodziewać się w ramach "Ucznia na wsi" zwiększenia dotacji jeszcze w tym roku szkolnym?
Dostrzegając potrzeby wnioskodawców programu „Uczeń na wsi”, Fundusz analizuje obecnie możliwość przesunięć budżetowych i zwiększenia wysokości dofinansowania przewidzianego na realizację pomocy w ramach obszaru A w trwającym roku szkolnym 2008/2009. Stosowna informacja zamieszczona zostanie na stronie Funduszu.

azzia1: Czy mogę dostać dofinansowanie na zajęcia sportowe?
W przypadku programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty zajęć podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną (w tym  sportowych) mogą być przyjęte do rozliczenia u osób, które uczestniczą w programach „Uczeń na wsi”  i „Student II”, o ile uwzględnione są w umowie zawartej z uczestnikiem programu.

Grzegorz_1972: Gdzie można zdobyć informacje - które samorządy realizują programy dofinansowane z PFRON?
Listy samorządów, które aktualnie realizują programy PFRON, znajdują się na stornie internetowej PFRON:
„Uczeń na wsi” 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/83/84/Spis_tresci_programu_quotUczen_na_wsiquot.html
„Trener pracy”
http://www.pfron.org.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=174&id=345&poz=1
„Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/141/295/Osrodki_w_podziale_na_wojewodztwa.html
Informacje o zadaniach własnych samorządów terytorialnych:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/104/95/Zadania_jednostek_samorzadu_terytorialnego_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.html 


 "Student"

Jola: Rozpoczynam studia w marcu, jest to dla mnie pierwszy rok, pierwszy semestr nauki i w związku z tym nie wiem czy dane dotyczące roku akademickiego (punkt 4 i 5 we wniosku) wpisać w pierwsze czy drugie półrocze? W oddziale PFRON nie wiedzą dokładnie.
Z przedstawionych informacji wynika, iż zamierza Pani podjąć naukę w szkole, w której pierwszy semestr danego roku akademickiego (szkolnego) rozpoczyna się w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego. Zgodnie z trybem realizacji programu wnioskodawca składa jeden wniosek na dany rok akademicki/szkolny, ujmując w tym wniosku koszty dotyczące obu semestrów nauki (nie trzeba zatem składać drugiego wniosku na kolejny semestr). W Pani przypadku wniosek ten powinien zostać złożony w terminie od 1 lutego do 28 lutego danego roku realizacji programu. Dane dotyczące roku akademickiego, który ma zostać objęty dofinansowaniem, wymagane w tabeli 4 wniosku „Informacje o szkole w której pobiera naukę Wnioskodawca”, należy podać dla każdego semestru nauki oddzielnie. W tabeli 5 wniosku „Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania” powinna Pani wskazać, dla każdego semestru nauki oddzielnie, rodzaje kosztów, które mają zostać objęte dofinansowaniem ze środków PFRON wraz wnioskowaną dla poszczególnych kosztów kwotę dofinansowania.

"Komputer dla Homera"

Dominika: Czy ulegną modyfikacji wnioski do programu „Komputer dla Homera”?
Tak, w tegorocznej edycji programu wzory wniosków o dofinansowanie („P” i „O”) zostaną zmodyfikowane.

Wojciech: Czy byłaby możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu programu powiększającego bez zakupu całego komputera, ewentualnie większego niż 19 cali monitora? Z jakiego programu?
Dofinansowanie można otrzymać w ramach programu „Komputer dla Homera 2003” – monitory do 19 cali są zakwalifikowane jako „podstawowy sprzęt komputerowy”, natomiast powyżej 19 cali jako „specjalistyczny sprzęt komputerowy”.

azzia1: Jaki jest w tym roku limit dofinansowania zakupu komputera?
Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu komputera w programach PFRON jest uzależniona od kilku czynników, w tym od wysokości dochodów brutto wnioskodawcy i jest wyliczana  dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem znajdującym się w procedurze danego programu.

azzia1: Czy dostanę dofinansowanie na telefon komórkowy – jako że ułatwia mi komunikowanie się?
Likwidacja barier w komunikowaniu się jako zadanie ustawowe jest realizowana przez samorządy ze środków PFRON. Programy celowe stanowią jedynie element uzupełniający i dotyczą szczególnych przypadków  i adresatów. Dotyczy to np. wsparcia w ramach programów "Pitagoras" i "Pegaz".

Zento: Wniosek o likwidację barier to katastrofa... te wszystkie projekty, kosztorysy... Człowiek czasami nie wie, jak się do tego zabrać. Czy można to jakoś uprościć?
Likwidacja barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej jest zadaniem własnym powiatu finansowanym ze środków PFRON. Postulaty w zakresie uproszczenia wzorów wniosków można zgłaszać do właściwych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie znajdujących przy starostwach.

Mariusz_Urbanek: Czy będą środki na dofinansowanie miejsca pracy np. profesjonalnego oprogramowania?
Dofinansowanie stanowisk pracy jest zadaniem finansowanym przez PFRON a realizowanym przez samorządy.

Czat z Martą Lempart. Fot.: Filip Miłuński
Na zdjęciu Tomasz Leleno, Marta Lempart i Marcin Urban. Fot.: Filip Miłuński

"Pegaz"

MASER77: Czy w tym roku będą dofinansowania do wózków elektrycznych?
Obecnie w PFRON analizowany jest zakres podmiotowy i przedmiotowy programów przewidzianych do realizacji w 2009 roku. Decyzje podejmowane będą w najbliższym czasie. Odpowiedni komunikat w przedmiotowej sprawie zostanie umieszczony na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą PFRON.

gal_anonim: Do kiedy trzeba składać wnioski do programu „Pegaz”?
Datę rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków przez oddziały ustala Zarząd PFRON w odrębnej uchwale Zarządu PFRON. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w 2009 roku nie został ustalony. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wyznaczonym przez Zarząd PFRON terminie. Odpowiedni komunikat w tej sprawie zostanie umieszczony na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Rafik: Z czego wynikają dysproporcje w dofinansowaniu do wózków elektrycznych w różnych województwach?
Na zjawisko dysproporcji w kwocie dofinansowania w różnych województwach może mieć wpływ wiele czynników, aby je rzetelnie poznać, potrzebna byłaby dogłębna analiza. Wstępnie można założyć, że na wysokość dofinansowania mogą mieć wpływ:
- procesy występujące na rynku sprzedaży wózków inwalidzkich (np. koncentracja lub uszczelnienie kanałów dystrybucji wózków, renoma marki, atrakcyjność importu, intensyfikacja marketingu, itp.) skutkujące zróżnicowanym zapotrzebowaniem wnioskodawców (na znacznie różniące się cenowo wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym - wybór wózka należy do osoby niepełnosprawnej);
- wysokość dochodów wnioskodawców (zgodnie z zasadami programu, im niższe dochody tym wyższe dofinansowanie);
- polityka przydziału dofinansowania (program określa tylko maksymalną kwotę dofinansowania) - w sytuacji niedoboru środków finansowych na pełną realizację wniosków, komisja i pełnomocnicy Zarządu PFRON mogą zdecydować się na udzielanie dofinansowania w znacząco mniejszej, aniżeli maksymalna i wnioskowana, kwocie dofinansowania – osiągając większą liczbę beneficjentów pomocy.

Pablo222: Czy i w jakim obszarze będzie w tym roku program "Pegaz"?
Decyzje dotyczące  zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu „Pegaz 2003” podejmowane będą w najbliższym czasie. Odpowiedni komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w drugiej połowie marca.

Mariusz_Urbanek: Czy można ubiegać się o dofinansowanie SEGVEY-a w ramach programu dofinansowania do wózka elektrycznego?
Nie ma możliwości dofinansowania go z programu "Pegaz".

wolandxx: Czy w tegorocznym "Pegazie" jest przewidziane dofinansowanie do prawa jazdy?
Taka forma pomocy nie jest w tym roku przewidywana w ramach programu "Pegaz".
 

rafik: Z czego wynikają dysproporcje w dofinansowaniu do wózków elektrycznych? 2008 rok: mazowieckie 18000-22000, kujawsko-pomorskie około 11000. Nie mogę tego zrozumieć.
Kwota dofinansowania do wózka każdorazowo zależy od potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jednak w związku z wieloma wątpliwościami postanowiliśmy uprościć zasady zwiększania kwot dofinansowania w odniesieniu do wózków wysokospecjalistycznych, których koszt do tej pory przekraczał limity określone programem.


"Sprawny dojazd"

lucek04: Czy jest szansa na przywrócenie programu "Sprawny dojazd"?
Aby zrealizować program "Sprawny dojazd" musielibyśmy dysponować kwotą 3,5 mld złotych. Zauważmy, że dofinansowanie jednego samochodu to wykształcenie na 5-letnich studiach magisterskich dwóch niepełnosprawnych studentów, którzy dzięki temu wykształceniu mogą być aktywni zawodowo. Ustawa o rehabilitacji zapewnia możliwość refundowania kosztów dojazdów osób niepełnosprawnych do pracy, na staże itd.

grewoj: Prosimy przywrócić "Sprawny dojazd"!!!
Przypominam, że "Sprawny dojazd" ma charakter pilotażowy. Mimo ograniczonych środków pomogliśmy w zakupie samochodu prawie 9 tys. osób. Z kolei dofinansowanie do kosztów prawa jazdy otrzymały wszystkie osoby spełniające warunki.

agawa: 9 tys. osób dostało samochód – tylko nie dostali ci najbardziej potrzebujący. Nie mam czym wozić dziecka do szkoły, a miasta nie stać na busa. Wożę więc 25-letnią "padliną". Proszę o przywrócenie "Sprawnego dojazdu".
Odnośnie wznowienia programu "Sprawny dojazd", w chwili obecnej PFRON nie ma żadnych możliwości finansowania tego programu. Oznaczałoby to rezygnację z wszystkich innych programów celowych.

mn: Czy PFRON nie popełnił błędu, rozszerzając grono adresatów programu "Sprawny dojazd"?
Pilotażowa formuła programu „Sprawny dojazd” umożliwiała podejmowanie działań próbnych, których celem było sprawdzenie wdrażanego przedsięwzięcia. Pozwalała na przeprowadzanie okresowych zmian zapisów, mających na celu dostosowanie form wsparcia do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań beneficjentów ostatecznych programu. Modyfikacje zasad programu zmierzały do uwzględnienia uwag osób niepełnosprawnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, które nie zdecydowały się na uczestnictwo w programie na zasadach obowiązujących w 2007 r. Były więc reakcją na postulaty osób niepełnosprawnych. Nie chcielibyśmy oceniać tego w kategoriach błędu. Fundusz jest instytucją, której celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Jedynym ograniczeniem tej funkcji jest wysokość środków finansowych w dyspozycji poszczególnych zadań.

magic39: Czy PFRON nie zrezygnuje z programu dofinansowującego wózki elektryczne? Boję się, że spotka go taki sam los jak "Sprawny dojazd".
Nie ma takich planów. PFRON zdaje sobie sprawę, że wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to często jedyna szansa na względną samodzielność osoby niepełnosprawnej. Należy jednak spodziewać się ograniczenia zakresu tej formy wsparcia. Decyzje podejmowane będą w najbliższym czasie. Odpowiedni komunikat w tej sprawie zostanie umieszczony na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą PFRON.

Na zdjęciu Marcin Urban, Marta Lempart i Tomasz Leleno. Fot.: Filip Miłuński
Na zdjęciu Marcin Urban, Marta Lempart i Tomasz Leleno. Fot.: Filip Miłuński

"Ośrodki Informacji Osób Niepełnosprawnych"

OION: Jak PFRON ocenia pracę ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach programu?
Jeśli chodzi o Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzamy właśnie szczegółową analizę ich efektywności. Będziemy badać nie tylko stopień zadowolenia beneficjentów, ale przede wszystkim jakość udzielanej informacji.

OION:  Czy PFRON zamierza ciąć środki na OION-y?
Nie ma powodu do obaw. Jeśli chodzi o rok 2009, to budżety ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych utworzone w ramach programu OION 2008 zostały już zaakceptowane i czekają na przyjęcie przez Zarząd PFRON w formie limitów dla realizatorów. Zapisane w treści programu OION 2008 wysokości maksymalnych kwot dofinansowań na działalność ośrodków nie uległy zmianie w roku 2009.

Alirca: Czy będzie wykaz bezpłatnych szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych?
Informacji o szkoleniach zawodowych osób niepełnosprawnych należy poszukiwać we właściwych  miejscowo Powiatowych Urzędach Pracy. Natomiast informacja  o  szkoleniach realizowanych w ramach programów PFRON będzie/ jest dostępna w oddziałach Funduszu oraz na stronie internetowej PFRON.

Zainteresowana: Słyszałam, że dla osób niepełnosprawnych szykowane są nowe projekty. Gdzie mogę znaleźć informacje o nich?
Wszelkie informacje na temat ewentualnych nowych form pomocy oferowanych osobom niepełnosprawnym będzie można znaleźć na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • zero konkretów.
  rafallbn1981
  24.02.2009, 10:10
  wszystkie pytanie jakie padly, to mozna na nie znalezc odpowiedzi tutaj w serwisie. jednym slowem odpowiedzi, ktore ta pani udzielila to zero konkretow.
  odpowiedz na komentarz
 • Sprawny dojazd
  Anna
  23.02.2009, 17:59
  A czy PFRON mógłby zrealizować swoje zapewnienia. Złożyłam wniosek w 2008 r. , dostałam pismo, że zostałam zakwallifikowana, ale z braku pieniedzy... chyba, że dostaną dodatkowe środki. To może te zapwenienia obrócić w rzeczywistośc, a nie tylko obiecywać, wszak papier jest cierpliwy, więc mogą wypisywać i robić nadzieję
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas