Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

List otwarty Fundacji SYNAPSIS

27.10.2004

W dniu 16 lipca 2003 roku odbyła się konferencja prasowa 'Kto reprezentuje niepełnosprawnych?' zorganizowana przez Polskie Forum Osob Niepelnosprawnych. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele Fundacji SYNAPSIS, ktorzy wyrazili swoj sprzeciw wobec procedury budowania ogólnopolskiej reprezentacji osób niepełnosprawnych.

W związku z informacją prasową jaka ukazała się w dn. 17 lipca 2003 w stołecznym dodatku "Gazety Wyborczej" Fundacja SYNAPSIS wyjaśnia:

Fundacja SYNAPSIS nie jest przeciwna powstaniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) czy innej ogólnopolskiej reprezentacji organizacji osób niepełnosprawnych. Uważamy, że powołanie takiej struktury jest niezbędne, by reprezentować polskich niepełnosprawnych na forum europejskim. Polska jest jednym z ostatnich krajów europejskich, który nie ma jeszcze swoich reprezentantów na tym szczeblu.

Jesteśmy natomiast przeciwni omijaniu demokratycznych procedur przy powoływaniu ogólnopolskiej reprezentacji. Tym więcej, że procedury te są łamane przez organizacje pozarządowe, które powinny budować społeczeństwo obywatelskie.
Uważamy, że powoływanie ogólnopolskiego forum nie może odbywać się bez wiedzy i uczestnictwa całego środowiska osób niepełnosprawnych. O powołaniu PFON inne organizacje dowiadują się, ponad dwa miesiące po jego rejestracji, na konferencji prasowej oraz z informacji w mediach.

1. W statucie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych uniemożliwiono wstąpienie do niego organizacjom działającym lokalnie i regionalnie, jak np. Wojewódzkie Sejmiki Osób Niepełnosprawnych, których jest obecnie siedem. Według zapisów w § 15 statutu członkiem Forum może być stowarzyszenie i związek stowarzyszeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest stowarzyszeniem lub związkiem stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania,
2) jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) posiada jednostki organizacyjne więcej niż w połowie liczby województw, przy czym w przypadku związków stowarzyszeń jako jednostki organizacyjne rozumie się także zrzeszone organizacje i ich oddziały terenowe,
4) osoby niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnospraw-ności stanowią przynajmniej 50% zwyczajnych członków stowarzyszenia lub stowarzyszeń wchodzących w skład związku stowarzyszeń, przy czym w przypadku stowarzyszeń, w których z powodu niepełnoletności lub rodzaju niepełnosprawności samoreprezentacja osób niepełnosprawnych nie jest możliwa - do wymaganych 50% zwyczajnych członków zaliczani są rodzice i opiekunowie prawni,
5) w skład władz statutowych wchodzi przynajmniej połowa osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisem punktu 4,
6) statutowe władze stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń wyrażą wolę przynależności do Forum,
7) opłaca w Forum składki członkowskie ustalone przez Zarząd Forum".

Wynika z tego, że członkiem Forum może być stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń, który posiadania jednostki organizacyjne w dziewięciu województwach. Zapisu takiego nie ma w kryteriach dotyczących otrzymania statusu członka obserwatora European Disability Forum (EDF) - Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, do którego pretenduje PFON.

2. Według nas krajowa reprezentacja osób niepełnosprawnych na forum europejskie powinna być budowana oddolnie i wyłoniona przez sejmiki wojewódzkie. Budowanie tej reprezentacji powinno rozpocząć się od tworzenia tychże sejmików w województwach, w których one nie istnieją.

3. W I Kongresie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, który ma się odbyć jesienią tego roku będą mogły wziąć udział jedynie organizacje wchodzące w struktury Forum. Zgodnie z obowiązującym dziś statutem w kongresie nie wezmą więc udziału organizacje, w których interesie leżałaby zmiana cytowanych wyżej zapisów statutowych. Nie może być więc mowy o wprowadzeniu tych poprawek, chociaż taką możliwość sugerowano nam podczas konferencji prasowej.

4. Forum nie czekając na kongres zaprezentowało się już pani Minister Jolancie Banach - Pełnomocnikowi Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako reprezentacja tegoż środowiska, mimo, że dotychczas nie dostało od niego takiego upoważnienia.

5. Konferencja prasowa nie jest odpowiednią formą do ustaleń kto powinien reprezentować osoby niepełnosprawne oraz do wypracowania wspólnego stanowiska tychże. Są to tematy do omówienia z przedstawicielami organizacji, a nie mediów. Do poinformowania innych organizacji o przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych może służyć portal internetowy niepelnosprawni.pl oraz wiadomosci.ngo.pl czy najbardziej popularny w Polsce magazyn dla osób niepełnosprawnych "Integracja". Jeżeli chcemy, by informacje dotarły do wszystkich zainteresowanych można swoje zamiary ogłosić w mediach ogólnopolskich, tak by przed zalegalizowaniem Forum, czyli ogólnopolskiej reprezentacji osób niepełnosprawnych, dowiedzieli się o tym ci, których to najbardziej dotyczy.

Osoby reprezntujące Fundację SYNAPSIS podczas konferencji prasowej
Anna Rajner - członek Zarządu Fundacji SYNAPSIS
Karolina Cyran-Juraszek
Agnieszka Deja

autor: Agnieszka Deja
Źródło: Fundacja SYNAPSIS
Opracowanie: dobr(redakcja ngo.pl)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas