Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przejazd środkami gminnego transportu w Warszawie – uprawnienia i zniżki

27.10.2004

Do bezpłatnego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego w Warszawie mają prawo:

1. Wszystkie dzieci do 4. roku życia

2. Niepełnosprawne dzieci i młodzież, do 26. roku życia na podstawie:

 • orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
 • orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez:
  • placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  • Polski Związek Głuchych

3. Opiekun niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, który

 • podróżuje razem z dzieckiem lub
 • podróżuje po dziecko albo
 • wraca po odwiezieniu dziecka

uprawnienie przysługuje jedynie na trasie z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, przychodnię, ośrodek lub ZOZ z podaną trasą dojazdu.

4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego.

5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

6. Opiekunowie osób całkowicie niezdolnych do pracy lub posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (wskazani przez osoby uprawnione).

7. Osoby niewidome podróżujące wraz ze wskazanym przez nie przewodnikiem - na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych.

8. Osoby z upośledzeniem umysłowym podróżujące wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub legitymacji Warszawskiego Koła Stowarzyszenia.

9. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) oraz osoba, która jest przewodnikiem, ale dotyczy to tylko inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy.

Przejazdy z ulgą 48%

Osoby uprawnione do 48% ulgi na przejazd (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy) to:

1. Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności.

2. Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej całkowitą niezdolność do pracy.

W/w  ulgi obowiązują w Warszawie od 22 grudnia 2007.

3. Emeryci i renciści, do ukończenia 70 roku życia - na podstawie aktualnego odcinka renty lub renty łącznie z dowodem osobistym,

4. Współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne na podstawie:

a. legitymacji emeryta lub rencisty wydanej przez ZUS lub

b. legitymacji ze zdjęciem wydawanej przez Zarząd Transportu Miejskiego po okazaniu decyzji o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydanej przez organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i Polskich Kolei Państwowych - łącznie z dowodem tożsamości.

Przejazdy z ulgą 50%

Osobami uprawnionymi do przejazdów ze zniżką 50% są:

1. Kombatanci, na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich.

2. Studenci szkół wyższych, na podstawie legitymacji studenckiej. Uprawnienie nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Opracowanie: Anna Jastrzębska

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/585/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy, z dnia 8 listopada 2007 roku.

Aktualizacja dokumentu: 2 stycznia 2008 r.

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa ul. Senatorska 37

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas