Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie z PFRON a renta odszkodowawcza

27.09.2016
Autor: Gienia

Czy renta odszkodowawcza jest dochodem przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON jako pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego w ramach „Aktywny Samorząd”?

Szanowna Pani,

Zgodnie z informacją, zawartą w załączniku do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, gdy mowa jest o „przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się”.

Wspomniana ustawa o świadczeniach rodzinnych określa, co uważane jest za dochód. Wymieniono m.in. dochody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej czy renty, określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego itp.

Renta odszkodowawcza nie została wymieniona, co sugeruje, iż nie powinno wliczać się jej do dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas