Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Potrącenia z zasiłku stałego

19.09.2016
Autor: Iwona

Witam, mam przyznany zasiłek stały z OPS w związku z niepełnosprawnością 10-N z marca 2016 r., mam zasiłek pielęgnacyjny, czy słusznie jest on odejmowany od zasiłku stałego? Odejmowana jest również dopłata do czynszu i dodatek energetyczny (to jest dochód mojego partnera), w sumie otrzymuję 243zł zasiłku. Czy to jest zgodne z prawem?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów Ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2. zasiłku celowego;
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4. wartości świadczenia w naturze;
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wydaje się nam, na podstawie informacji zawartych w Pani pytaniu, że postępowanie ośrodka pomocy społecznej jest prawidłowe. W myśl przepisów o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, dlatego przychody Pani Partnera zostały wliczone do kryterium dochodowego.

Więcej informacji o świadczeniach z pomocy społecznej znajdzie Pani na stronie Ngo.pl.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas