Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Założenie działalności gospodarczej – dofinansowanie

19.09.2016
Autor: Piotr

Dzień dobry, posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany, otrzymuję rentę z ZUS, chciałbym założyć działalność gospodarczą, na jaką pomoc czy dofinansowanie mogę liczyć z PFRON?

Szanowny Panie,

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli ta osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Kwotę dotacji określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby z niepełnosprawnością).

Osoba z niepełnosprawnością, zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy, powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, skąd również pobiera druk wniosku do wypełnienia.

Więcej informacji uzyska Pan w Powiatowym Urzędzie Pracy w miejscu zamieszkania.

Warto też pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków PFRON refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

Więcej informacji o refundacji składek na ZUS znajdzie Pan np. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas