Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

10.09.2016
Autor: Teresa

Jestem opiekunem prawnym syna ubezwłasnowolnionego z zespołem Downa. Czy przysługuje matce jakieś wynagrodzenie i z jakich funduszy jest wypłacane? Proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Natomiast zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym:

 • Art. 162
  • § 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
  • § 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
  • § 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
 • Art. 163
  • § 1. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
  • § 2. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.
  • § 3. Przepis art. 162 § 3 stosuje się odpowiednio.
 • Art. 175
  • Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych.

Biorąc powyższe pod uwagę, powinna udać się Pani do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym wyjaśnia Pani zasady przyznawania w/w świadczenia, zapewne będzie potrzeba złożenia także stosownego wniosku do Sądu Rodzinnego, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez Pani opieki.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas