Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prowadzę firmę. Czy mogę liczyć na pomoc?

26.08.2016
Autor: Natalia

Witam bardzo serdecznie. Mam 30 lat i umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność ruchową. Aktualnie pracuję i prowadzę własną działalność, tj. gabinet logopedyczno-pedagogiczny. Chciałabym się dowiedzieć, czy mogłabym skorzystać z jakiegoś dofinansowania, jeśli chodzi o działalność mojego gabinetu (na dodatkowy sprzęt lub na samochód, gdyż jest to działalność mobilna), poza tym chciałabym się dowiedzieć, czy mogę i w jaki sposób skorzystać z likwidacji barier architektonicznych? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

W dużo lepszej sytuacji na rynku pracy jest osoba z niepełnosprawnością, która chciałaby spróbować swoich sił jako przyszły przedsiębiorca, może bowiem pozyskać dofinansowania do założenia działalności gospodarczej zarówno z Funduszu Pracy, jak i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na tym etapie możemy jeszcze wówczas dowolnie modelować budżetem – jak go rozdysponujemy, jak będzie funkcjonowała nasza firma i czy będzie potrzeba dostosowania przestrzeni, urządzeń do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Tego rodzaju inwestycje powinny zostać zawarte na etapie biznes planu by móc racjonalnie rozplanować przyszły kapitał/budżet, którym będziemy dysponować.

Natomiast przedsiębiorca niepełnosprawny, prosperujący już na rynku pracy, może liczyć na pomoc w postaci refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pomoc ta jest możliwa dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Aby osoba niepełnosprawna, wykonująca działalność gospodarczą, mogła ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, powinna spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
 • być zobowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacać je w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonywane jest zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • nie posiadać zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Od 1.10.2015 r., zgodnie z art. 25a ust 4 Ustawy o rehabilitacji, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone w całości, z uchybieniem terminów określonych art. 47 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie przekraczającym 14 dni.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która wcześniej nie była zarejestrowana w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G. Rejestracja osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa).

Aby dokonać rejestracji, wnioskodawca jest zobowiązany przekazać osobiście lub pocztą wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G, dane wnioskodawcy zawierające:

 • pełną i skróconą nazwę, o ile posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
 • adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem.

Osoba zainteresowana składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zachęcam do zapoznania się ze stroną PFRON, na której znajdzie Pani wszelkie niezbędne informacje na temat refundacji, kwot refundowanych, terminów, aktualnych wniosków oraz rejestracji.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może również otrzymać, zgodnie z art. 13. 1. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze środków Funduszu dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 • nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel,
 • dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z osobą, o której mowa w ust. 1.

Należy pamiętać, że zawsze warto zrobić rekonesans możliwości przed rozpoczęciem działań czy planowanych inwestycji, co pozwoli na lepszą ocenę sytuacji.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121, z póź zm.)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas