Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne dla mojej żony?

26.08.2016
Autor: Piotr

Szanowni Państwo. Poruszaliście Państwo wiele razy kwestię świadczenia pielęgnacyjnego. Chciałbym się dowiedzieć, czy mój opiekun, jakim jest moja małżonka, może się ubiegać o takie świadczenie? Nadmieniam, że jestem niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji od dzieciństwa. Z poważaniem, Piotr

Szanowny Panie,

W Państwa przypadku można mówić raczej o specjalnym zasiłku opiekuńczym. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne, o którym Pan wspomina, jest przeznaczone rodzicom dzieci z niepełnosprawnością.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje zatem osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby otrzymać powyższy zasiłek, należy spełnić kryterium dochodowe: jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Istnieją również inne kryteria, które mogą stanowić przeszkodę do otrzymania świadczenia. Aby upewnić się, czy spełniacie Państwo wszystkie kryteria umożliwiające otrzymania świadczenie, należy zgłosić się do instytucji miasta/gminy odpowiedzialnej za wypłatę świadczenia.

Warto również, aby poznał Pan inne świadczenie – zasiłek pielęgnacyjny, który przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Przy tego rodzaju zasiłku nie ma kryterium dochodowego.

Aby uzyskać więcej informacji o powyższych świadczeniach, należy zgłosić się do podmiotu realizującego świadczenie w Państwa mieście, może to być np.: Urząd Miasta, Wydział Spraw Społecznych lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Urzędnik, po zapoznaniu się z Państwa indywidualną sytuacją rodzinno-materialno-bytową, udzieli Państwu informacji, czy należy się Państwu któreś z powyższych świadczeń lub w jakim zakresie.

Zachęcam również do lektury artykułu o świadczeniach rodzinnych, w ramach przypomnienia, który ukazał się na łamach naszego portalu.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2082)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 poz. 114)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2015 poz. 2284)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas