Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dwojgiem rodziców

01.08.2016
Autor: Janek

Oboje z żoną jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi opieki drugiej osoby. Osobą tą jest córka, która się nami opiekuje, ale nie może złożyć dokumentów o świadczenie pielęgnacyjne ze względu na kryterium dochodowe. Oboje z żoną całe życie ciężko pracowaliśmy i ze względu na choroby staliśmy się osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i oboje mamy wypracowane niewysokie renty i na utrzymaniu mamy opiekującą się nami córkę. Chciałbym prosić o odpowiedź, czy córka, która się nami opiekuje i z tego tytułu nie podejmuje pracy, ma szansę na jakąś pomoc ze strony państwa, tak aby mieć ubezpieczenie i opłaconą składkę emerytalno-rentową? Tak, aby lata, przez które się nami opiekuje, liczyły się w przyszłości do lat składkowych lub nieskładkowych? W chwili obecnej jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Szanowny Panie,

Doskonale rozumiemy tę sytuację. Pańska córka jest w trudnej sytuacji, ponieważ opiekuje się niepełnosprawnymi rodzicami, a z drugiej strony nie jest uprawniona do żadnego świadczenia z tego tytułu.

W myśl obowiązujących przepisów, specjalny zasiłek opiekuńczy (bo o nim tak naprawdę mówimy) przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy obowiązuje kryterium dochodowe. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Więcej informacji dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pan m.in. na naszym portalu.

W szczególnych sytuacjach można próbować złożyć do sądu odwołanie od decyzji nieprzyznających ww. świadczenia. Bywa, że sądy rozpatrując sprawę, w wyjątkowych sytuacjach przyznają świadczenia.

Jeśli Pańska córka zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy i ma status osoby bezrobotnej, to może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak posiadanie statusu osoby bezrobotnej wiąże się z rozmaitymi obowiązkami, np. gotowością do podjęcia zatrudnienia, co w sytuacji sprawowania opieki nad chorymi rodzicami może oznaczać brak możliwości podjęcia zatrudnienia i utratę statusu osoby bezrobotnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas