Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy lekarz alergolog może na komisj zabrać symbol 04-O?

18.07.2016
Autor: Wanda

Mam pytanie: czy lekarz alergolog, który jest w komisji, może zabrać symbol 04-O, pomimo że został mi przyznany 5 lat wcześniej, a wzrok się nie poprawił, wręcz przeciwnie?

Szanowna Pani,

Pytanie, które Pani zadała, wymaga oceny lekarza specjalisty lub komisji lekarskiej. Doradcy portalu www.niepelnosprawni.pl w panelu „Zapytaj doradę” są specjalistami w zakresie niepełnosprawności, jednak nie mają specjalizacji lekarskiej. W związku z powyższym nie mają uprawnień do wydawania takich opinii.

Trudno również dokonać oceny, jak przebiegało badanie lekarza orzekającego, jakiej specjalizacji rzeczywiście był lekarz, czy miał stosowne uprawnienia do badania pacjenta z konkretnym schorzeniem, by wydać opinię orzekającą o niezdolności do pracy. Czy lekarz orzecznik właściwie dokonał oceny stanu Pani zdrowia, może ocenić komisja lekarska.

Możemy jedynie wskazać, jakie uprawnienia musi posiadać lekarz orzekający oraz członkowie komisji lekarskiej.

Lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej może być lekarz, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest specjalistą, szczególnie w zakresie następujących dziedzin medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna oraz
  • odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez Prezesa Zakładu.

Członek komisji lekarskiej nie może być równocześnie lekarzem orzecznikiem. Oddział Zakładu w wyznaczonym terminie kieruje osobę, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, lekarza konsultanta, psychologa lub na obserwację szpitalną.

Natomiast ocena niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia dokonywana jest na podstawie:

  • daty powstania niezdolności do pracy,
  • trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
  • związku przyczynowego niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • celowości przekwalifikowania zawodowego.

Jeżeli osoba zainteresowana nie zgadza się z otrzymanym orzeczeniem, przysługuje jej sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej względem miejsca zamieszkania. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu. Komisja lekarska orzeka w składzie trzyosobowym i dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.

Natomiast przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy, lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają:

  • stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,
  • możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Może zostać również wydane orzeczenie bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska mogą, przed wydaniem orzeczenia, uzupełnić dokumentację dołączoną do wniosku, w szczególności o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawym artykułem na naszym portalu dotyczącego orzekania o niezdolności do pracy.

Więcej o procesie orzekania znaleźć też można na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas