Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy na tatę?

19.07.2016
Autor: emila

Czy mogę starać się o zasiłek opiekuńczy na tatę? Jest emerytem i stracił nogę, jeździ na wózku i potrzebuje opieki 24 godz. na dobę.

Szanowna Pani,

Przypuszczam, że pyta Pani o specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Ważne są wskazania (kryteria) do otrzymania tego świadczenia, ale równie ważne są przeciwwskazania, których wystąpienie powoduje niemożność przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Niestety, nie udzieliła Pani szczegółowych informacji odnośnie Państwa statusu rodzinnego i materialnego. Nie jest nam więc wiadome, czy zrezygnowała Pani z pracy zarobkowej lub jej nie podjęła ze względu na zły stan zdrowia ojca, który wymaga stałej lub długotrwałej opieki? Czy Pani ojciec lub też Pani posiadacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Jakie jest kryterium dochodowe? Czy Pani ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej? To tylko kilka podstawowych pytań, stanowiących podstawę w ubieganiu się o świadczenie, o którym mowa.

Zależnie od miejsca zamieszkania, organem właściwym do ustalania uprawnienia i wypłaty świadczeń jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą oni jednak zlecić wykonywanie tych czynności jednostkom podległym (np. Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałowi Spraw Rodzinnych). Dlatego w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, kto na terenie Pani gminy zajmuje się przyznawaniem tego świadczenia. W miejscu tym uzyska Pani niezbędne informacje, jakie wnioski i dokumenty należy złożyć. Na podstawie dokładnego wywiadu pracownik socjalny lub urzędnik wydziału miasta/gminy będzie mógł ocenić, czy jest podstawa do przyznania Państwu świadczenia.

Więcej informacji na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem na naszym portalu, gdzie znajdzie Pani szczegółowe zestawienie, komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczu, a komu świadczenie pielęgnacyjne.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas