Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co mi przysługuje w niepełnosprawności umiarkowanej?

27.07.2016
Autor: Elżbieta

Mam symbol przyczyny niepełnosprawności (w st. umiarkowanym) 05-R-11 – niepełosprawność od wczesnego dzieciństwa, st. niepełnosprawności datuje się od 19.11.2015 r. Czy należy mi się jakieś świadczenie? We wskazaniach mam: 1-praca w warunkach pracy chronionej – tak, 2-nie, 3-nie, 4-nie, 5-wg potrzeb, 6-tak, 7-nie, 8-nie, 9-nie, 10-nie.

Szanowna Pani,

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w codziennym życiu z różnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia, stopnia niepełnosprawności, jak i od indywidualnych potrzeb i wskazań zawartych w orzeczeniu danej osoby. Uprawnienia te mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością. Wskazania w Pani orzeczeniu, jakie zostały wyszczególnione, mogą wskazywać na prawo do:

 • Pkt. 1 – odpowiedniego zatrudnienia – praca w warunkach chronionych – tak:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do podejmowania pracy również na otwartym rynku pracy, z uwzględnieniem odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy względem niepełnosprawności, jeżeli tego wymaga.

Uprawnienia w pracy: pracownik z niepełnosprawnością ma m.in. prawo do skróconej normy czasu pracy, przerw w pracy, dodatkowego urlopu.

 • Pkt. 2 – szkolenia, w tym specjalistycznego – nie dotyczy
 • Pkt. 3 – zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej – nie dotyczy
 • Pkt. 4 – uczestnictwa w terapii zajęciowej – nie dotyczy
 • Pkt. 5 – konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne – według zaleceń.

Jeżeli schorzenie będzie tego wymagać, a lekarz specjalista wystawi odpowiednie zaświadczenie z zaleceniem na zapotrzebowanie w sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny, będzie Pani mogła uzyskać dofinansowanie z PCPR i/lub MOPS w celu dokonania takiego zaopatrzenia.

 • Pkt. 6 – korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji – tak:

Jeżeli Pani schorzenie będzie stanowiło barierę w samodzielnym funkcjonowaniu i będzie wymagało to np.: zaangażowania odpowiednich środków finansowych, warto wówczas pomyśleć nad zwróceniem się do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej lub PCPR o pomoc w uzyskaniu świadczeń, które będą odpowiednie w Pani konkretnej sytuacji zdrowotno-materialno-rodzinnej lub też w likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

 • Pkt. 7 – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – nie
 • Pkt. 8 – konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji – nie
 • Pkt. 9 – spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – nie
 • Pkt. 10 – Prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju – nie

To tylko niektóre z ulg i uprawnień. To bardzo obszerny temat, dlatego więcej informacji może Pani przeczytać na naszym portalu w dziale Poradnik.

Informacje o ulgach i uprawnieniach znajdzie Pani też na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W zakresie świadczeń, o ile zostaną spełnione odpowiednie kryteria, warto skierować swoją uwagę na świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 • jest pełnoletnia oraz
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie rentowe, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społeczny w miejscu swojego zamieszkania. ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy, na podstawie którego wydaje decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia rentowego.


Podstawa prawna:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas