Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Programy PFRON 2016

15.06.2016
Autor: PFRON, fot. Marta Kuśmierz
Źródło: Integracja 2/2016
mężczyzna pracuje na laptopie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy działający w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z ważnych zadań jest opracowanie i finansowanie programów adresowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz samorządów, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Programy odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby środowisk osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnością

Do indywidualnych osób niepełnosprawnych adresowany jest przede wszystkim program Aktywny Samorząd. Jego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

Wsparcie w Module I

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu – dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu jej sprawności technicznej (o dofinansowanie protezy mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, gdy ekspert PFRON potwierdzi rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku oprotezowania),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej:
  • – poprzez dofinansowanie opieki dla dziecka m.in. przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
  • – dla aktywnych zawodowo rodziców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

We wszystkich opisanych formach pomocy wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 sierpnia 2016 r.

Uczestnictwo w Module II

Moduł II programu obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dofinansowanie opłat za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Module II programu jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, albo przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do PCPR w miejscu zamieszkania. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 marca 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 i 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

Przy korzystaniu z dofinansowania PFRON wymagany jest udział własny wnioskodawcy, określony odrębnie dla każdej formy wsparcia wymienionej w Programie.

Przykłady maksymalnej wysokości pomocy:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – do 5000 zł,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B – do 2100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – do 20 000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 8000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 5000 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 2000 zł,
 • zakup protezy kończyny z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi (co najmniej III poziom jakości),
 • dofinansowanie zależy od rodzaju amputacji:
  • ręki – 9000 zł,
  • przedramienia – 20 000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14 000 zł,
  • na wysokości uda – 20 000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł,
 • edukacja w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (pomoc na jeden semestr):
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 700–1000 zł,
  • opłaty za czesne – 3000 zł,
  • przeprowadzenie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi – do 4000 zł.

Decyzję o wysokości pomocy udzielonej wnioskodawcy podejmuje PCPR.

Dla samorządów

Do jednostek samorządu adresowany jest Program wyrównywania różnic między regionami III. Jego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W 2016 r. w ramach programu mogą być dofinansowane:

 • likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy – do 150 000 zł,
 • tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do 34 000 zł na jedno stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
 • likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz w warsztatach terapii zajęciowej:
  • do 80 000 zł – mikrobusy 9-miejscowe, specjalnie przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • do 70 000 zł – standardowe mikrobusy 9-miejscowe,
  • do 250 000 zł – autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – do 14 000 zł na każdego uczestnika.

Wielkość pomocy dla konkretnego powiatu biorącego udział w Programie uzależniona jest m.in. od wielkości PKB i poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych na danym terenie.

Dla organizacji pozarządowych

W ramach programu Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami PFRON dofinansowuje wkład własny organizacji pozarządowych w projektach dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, które to projekty są zgłaszane w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkursy takie ogłaszane są przez Urzędy Marszałkowskie.

Szczegółowe informacje o realizowanych programach znajdują się na stronie PFRON.


 

Materiał przygotowany we współpracy z

logo PFRON

 

Komentarz

 • Maria
  Maria Boratyn
  23.05.2018, 09:58
  Wszystkie opisane rodzaje wsparcia są bardzo pomocne. Szukam jednak pomocy dla mojego syna, który jest z rozpoznanym MPD, ukończył studia i ze względu na widoczne objawy (nieznaczna kulawizna, wymowa i niedowład ręki) niechętnie jest awansowany. Ma prawo jazdy, ma samochód służbowy, wyjazdy służbowe co tydzień do miejscowości odległej ok. 180km w jedną stronę i słabe możliwości awansu. Nigdy nie brał żadnego dofinansowania, ani jego rodzina. Był rehabilitowany od małego, a teraz sam się rehabilituje. Jak wystąpił o rehabilitację do orzecznika ZUS, to powiedziano że z taką chorobą nie należy mu się rehabilitacja zawodowa i odesłano z kwitkiem. kazano starać się o rehabilitację neurologiczną. Orzecznicy ZUS nie mają pojęcia o chorobie i specyfice jej ani tym bardziej pomocy. Ach, pracuje od 18 roku życia i nikt mu nie pomaga oprócz rodziny. Proszę o podanie informacji, czy możliwe jest dofinansowanie samochodu z automatyczną skrzynią biegów.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas