Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Programy PFRON 2016

15.06.2016
Autor: PFRON, fot. Marta Kuśmierz
Źródło: Integracja 2/2016
mężczyzna pracuje na laptopie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy działający w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z ważnych zadań jest opracowanie i finansowanie programów adresowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz samorządów, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Programy odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby środowisk osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnością

Do indywidualnych osób niepełnosprawnych adresowany jest przede wszystkim program Aktywny Samorząd. Jego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

Wsparcie w Module I

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu – dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu jej sprawności technicznej (o dofinansowanie protezy mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, gdy ekspert PFRON potwierdzi rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku oprotezowania),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej:
  • – poprzez dofinansowanie opieki dla dziecka m.in. przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
  • – dla aktywnych zawodowo rodziców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

We wszystkich opisanych formach pomocy wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 sierpnia 2016 r.

Uczestnictwo w Module II

Moduł II programu obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dofinansowanie opłat za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Module II programu jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, albo przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do PCPR w miejscu zamieszkania. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 30 marca 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 i 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

Przy korzystaniu z dofinansowania PFRON wymagany jest udział własny wnioskodawcy, określony odrębnie dla każdej formy wsparcia wymienionej w Programie.

Przykłady maksymalnej wysokości pomocy:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – do 5000 zł,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B – do 2100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – do 20 000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 8000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 5000 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 2000 zł,
 • zakup protezy kończyny z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi (co najmniej III poziom jakości),
 • dofinansowanie zależy od rodzaju amputacji:
  • ręki – 9000 zł,
  • przedramienia – 20 000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14 000 zł,
  • na wysokości uda – 20 000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł,
 • edukacja w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (pomoc na jeden semestr):
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 700–1000 zł,
  • opłaty za czesne – 3000 zł,
  • przeprowadzenie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi – do 4000 zł.

Decyzję o wysokości pomocy udzielonej wnioskodawcy podejmuje PCPR.

Dla samorządów

Do jednostek samorządu adresowany jest Program wyrównywania różnic między regionami III. Jego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W 2016 r. w ramach programu mogą być dofinansowane:

 • likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy – do 150 000 zł,
 • tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do 34 000 zł na jedno stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
 • likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz w warsztatach terapii zajęciowej:
  • do 80 000 zł – mikrobusy 9-miejscowe, specjalnie przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • do 70 000 zł – standardowe mikrobusy 9-miejscowe,
  • do 250 000 zł – autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – do 14 000 zł na każdego uczestnika.

Wielkość pomocy dla konkretnego powiatu biorącego udział w Programie uzależniona jest m.in. od wielkości PKB i poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych na danym terenie.

Dla organizacji pozarządowych

W ramach programu Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami PFRON dofinansowuje wkład własny organizacji pozarządowych w projektach dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, które to projekty są zgłaszane w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkursy takie ogłaszane są przez Urzędy Marszałkowskie.

Szczegółowe informacje o realizowanych programach znajdują się na stronie PFRON.


 

Materiał przygotowany we współpracy z

logo PFRON

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Maria
  Maria Boratyn
  23.05.2018, 09:58
  Wszystkie opisane rodzaje wsparcia są bardzo pomocne. Szukam jednak pomocy dla mojego syna, który jest z rozpoznanym MPD, ukończył studia i ze względu na widoczne objawy (nieznaczna kulawizna, wymowa i niedowład ręki) niechętnie jest awansowany. Ma prawo jazdy, ma samochód służbowy, wyjazdy służbowe co tydzień do miejscowości odległej ok. 180km w jedną stronę i słabe możliwości awansu. Nigdy nie brał żadnego dofinansowania, ani jego rodzina. Był rehabilitowany od małego, a teraz sam się rehabilituje. Jak wystąpił o rehabilitację do orzecznika ZUS, to powiedziano że z taką chorobą nie należy mu się rehabilitacja zawodowa i odesłano z kwitkiem. kazano starać się o rehabilitację neurologiczną. Orzecznicy ZUS nie mają pojęcia o chorobie i specyfice jej ani tym bardziej pomocy. Ach, pracuje od 18 roku życia i nikt mu nie pomaga oprócz rodziny. Proszę o podanie informacji, czy możliwe jest dofinansowanie samochodu z automatyczną skrzynią biegów.
  odpowiedz na komentarz
 • zlikwidowac PCPR
  bk
  01.06.2017, 18:32
  to co wyprawiaja to Absurdy!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Złe zmiany
  Ula
  27.02.2017, 14:39
  Szanowny Panie Prezesie Kwiatkowski, składam niniejszym, oficjalny wniosek o zmianę nazwy programu "Aktywny samorząd"  na bardziej adekwatne określenie                        "Dyskryminacja plus".                    Uzasadnienie Oficjalna propaganda rządowa nieprawdziwie przekonuje społeczeństwo o rzekomej trosce rządzących o osoby niepełnosprawne. Perfidna manipulacja polega na głoszeniu zachęt do rodzenia dzieci niepełnosprawnych z jednoczesnym odbieraniem osobom niepełnosprawnym szans na wykształcenie. Do tego właśnie sprowadzają się nieuczciwe i nieprzyzwoite zmiany kryteriów w tym programie, szczególnie w module drugim. Pytam, wobec tego - ilu urzędników PFRON otrzymuje 80% uposażenia, a pozostałe 20% uzależnione jest od braku skarg i wydajności tychże osób? Ilu urzędników potrafi przeżyć za 583 zł. miesięcznie ? (kwota umieszczona w programie AS) PFRON ma w nazwie przymiotnik "PAŃSTWOWY", zatem to państwo polskie pod rządami złej zmiany dyskryminuje osoby niepełnosprawne, odbierając im życiowe szanse i perspektywy. Skazuje w ten sposób osoby niepełnosprawne na wykluczenie społeczne, gdyż w dzisiejszej rzeczywistości osoby słabo lub źle wykształcone posiadające na dodatek dysfunkcje sprawności organizmu nie mają czego szukać na rynku pracy. Postuluję, zatem aby na wzór zmian wprowadzonych w programie Aktywny Samorząd - Moduł II, wypłacać członkom Zarządu PFRON po 50% uposażenia po miesiącu ich pracy, a pozostałą część dopiero po ocenie ich wydajności przez osoby niepełnosprawne oraz po weryfikacji, czy nie wpłynęły skargi. A WŁAŚNIE WPŁYNĘŁY. To byłoby państwo sprawiedliwe i solidarne (nie tylko w sferze werbalnej). Jak to możliwe, że w państwie praworządnym urzędnicy zmieniają kryteria w czasie trwania programu i toku studiów ? Niepełnosprawni studenci mają prawo czuć się przez Państwa oszukani. Jak to się ma do etyki urzędniczej, do zwykłej przyzwoitości i uczciwości? Wprowadzone zmiany mają jeden podstawowy cel - zniechęcić i utrudnić (zaświadczenie do zaświadczenia, absurdalne nawarstwianie biurokracji). Społeczeństwo ma być niewykształcone, bo takim łatwiej rządzić. Ilu urzędników PFRON zadeklarowało w tej sytuacji rezygnację z części własnego uposażenia (bo jak wynika z rozmowy z urzędniczką Funduszu Panią Porembą,  posiadane przez PFRON kwoty są niewystarczające), żeby wesprzeć osoby niepełnosprawne ? Obowiązkiem każdego odpowiedzialnego i rzetelnego członka Zarządu PFRON powinno być samodzielne przeżycie kilku miesięcy (np. sześciu) za kwotę 583 zł. Jest to kwota umieszczona w programie PFRON dla osób niepełnosprawnych. W państwie demokratycznym najważniejszym urzędem jest urząd obywatela, a nie pracownika administracji państwowej. Ile miesięcy przeżyła Pani Habich za kwotę 583 zł.? Trudno oprzeć się wrażeniu, że program "Aktywny samorząd" a być może cały PFRON istnieje przede wszystkim po to, żeby grupa urzędników miała etaty i pensje. Idea przewodnia jest prosta i czytelna. Każdy program można zniszczyć, wprowadzając doń kryteria niedostępności. Propagandowo istnieje, a w rzeczywistości główne cele i zadania są sparaliżowane kryteriami. W porównaniu do innych państw unijnych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Polsce jest żenująco małe. Rząd Polski formułuje taki przekaz: Matko Polko, jak urodzisz dziecko niepełnosprawne, to być może otrzymasz 16 groszy dziennie do jego pełnoletności (być może, bo kryteria zostaną tak ustawione, żeby nikt lub prawie nikt niczego nie otrzymał, ale propagandowo pomysł będzie funkcjonował), ale Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych na pewno odbierze mu szansę na wykształcenie. W jakim celu utrzymywany jest PFRON.? Jakie koszty własne generuje ? Ile Pan zarabia Panie Kwiatkowski? Mnie fundusz odbiera kwoty, które dla Pana nic nie znaczą, a w moim budżecie mają wartość decydującą o mojej przyszłości, o moim dalszym losie. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych interesuje urzędników tylko przed kamerami telewizyjnymi. W praktyce wprowadza się do programu warunki, które mają odstraszać niepełnosprawnych. Tak wyklucza się te osoby z życia publicznego. Pozostawianie uznaniowości przepisów dla urzędników, wprowadzanie zapisów typu "do" jakiejś kwoty jest biurokratyczną metodą walki ze społeczeństwem. Taki styl przepisów istniał w PRL-u. Manipulacja argumentacją, jaką usłyszałam w rozmowie z Panią Porembą napawa obrzydzeniem. Ilu Pan zna niepełnosprawnych, którzy wzbogacili się na tym programie? Ja nie znam żadnego, ale znam urzędników, którzy żyją dostatnio bo mają "ciepłe" posady. Jeżeli jakaś osoba niepełnosprawna korzystała z tego programu w sposób nazywany przez urzędników nadużyciem, to robiła to z biedy. Bo tak żyją w naszym kraju niepełnosprawni. Kwota przeznaczana na koszty kształcenia jest tak mała, że powinna być dawno zwiększona, tymczasem PFRON wprowadza obniżenie nawet tak niewielkich środków. Oczywiście, działania na rzecz społeczeństwa wymagają odwagi (w przeciwieństwie do działań dla zwierzchnika), dlatego nie spodziewam się poprawy sytuacji. Najpopularniejsze wśród urzędników jest reprezentowanie wyłącznie przełożonego. Wesołym pomysłem urzędniczej biurokracji jest domaganie się (wzrost biurokracji generuje potrzebę zatrudnienia nowych urzędników) kolejnych zaświadczeń, tym razem na koniec semestru. Od tej aberracyjnej formalności uzależniona ma być 20% transza czesnego wraz z dodatkiem szkoleniowym. Może zróbmy tak, Panie Kwiatkowski, że Pan weźmie moją niepełnosprawność, a ja pańskie stanowisko. Zapewniam, że Pan w mojej sytuacji by sobie nie poradził, podczas gdy ja na pańskim miejscu byłabym znacznie lepszym urzędnikiem. W pamięci osób niepełnosprawnych zapisze się Pan, jako ten, który odbiera ludziom nadzieje, żeby móc w spokoju zarabiać tysiące.
  odpowiedz na komentarz
 • w Ostrołęce BUSY dla ON ale bez wind.
  stokrotkasklepik23
  05.09.2016, 18:23
  W Ostrołęce zakupili takie mikrobusy za pieniążki PFRONowskie ale bez wind dla wózków i teraz jeżdżą nimi tylko urzędnicy. Często stoją przed sklepami w których panie robią zakupy.Oczywiście za kółkiem czeka zatrudniony przez miasto kierowca.
  odpowiedz na komentarz
 • To co piszecie powyżej jest fikcją, lub tę fikcję stwarzają pracownicy .....to totalne kłamstwo.
  I.podgórna
  08.08.2016, 19:37
  Te wszystkie sprzęty, wsparcia itp to fikcja. A ten program Aktywny Samorząd to dla kogo? Dla urzędasa, który wyda broszurkę-i zgarnie za nią kasę. Więc gdzie z samorządu pieniądze dla nas-niepełnosprawnych? Taką broszurką Aktywny Samorząd nabija sobie kabzę. Dodatkowo utrzymuje swoje pensje, swoje stanowiska pracy, swoje wypłaty i przyszłe emerytury. To naprawdę farsa. Szkoda frustracji i nerwów. Gombrowicz by się uśmiał....
  odpowiedz na komentarz
 • Oprzyrządowanie samochodu kosztuje 2000 zł. PFRON daje 5000 zł. To albo wszystkie
  kraft
  12.07.2016, 16:22
  zakłady podniosą do 5000z ł. Albo fakturka na 5000zł. za oprzyrządowanie 2000zł. a 3000 pójdzie bokiem do podziału . Marnujecie pieniądze urzędnicy! Tak samo było z wózkami elek. Jak PFRON dawał po 6 000zł. to były po 6000zl. Jak PFRON podniósł do 20 000zł. to są po 20 000 zl. Da 50 000zł. to będą kosztować 50 000 zł.
  odpowiedz na komentarz
 • rehabilitacja
  iwona p.
  21.06.2016, 18:54
  a co z dofinansowaniem rehabilitacji i wyjazdu do sanatorium
  odpowiedz na komentarz
 • Prośba do Integracji.
  Władysław
  18.06.2016, 21:30
  Szanowni Państwo. Przepraszam najmocniej, że dalszą część komentarza piszę nie na temat artykułu, ale mam dla Państwa pewną sugestię. Czy Integracja myślała o zorganizowaniu debaty na temat osób niepełnosprawnych, w której uczestniczyłyby właśnie osoby niepełnosprawne? Naturalnie, to jedynie propozycja, w żadnym razie nie chcę niczego Państwu narzucać. Jedynie myślę, że byłoby ciekawie dowiedzieć się w 'jednym miejscu' jakie są spojrzenia na te same kwestie niepełnosprawnych z rożnych opcji. W końcu już kilka razy były na niepełnosprawni.pl zamieszczane profile niepełnosprawnych startujących w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do PE z list rożnych partii i innych organizacji (niektórzy są ich członkami, inni sympatykami, itp.), oraz cytowane wypowiedzi tych lub innych niepełnosprawnych w artykułach czy komentarzach do nich. Nie wiem jednak czy w razie czego wciąż macie Państwo jakieś dane kontaktowe do przynajmniej niektórych, ale sporo z tych co startowali w wyborach podało je na swoich oficjalnych profilach na Facebooku. Oto oni: 1. Wybory parlamentarne 2015 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/281044;jsessionid=0FE43B2C79C7A1365793D5 94E628170E Damian Wojciech Dudała, Aleksander Janiak, Ligia Krajewska, Marcin Pruszko. 2. Wybory do PE 2014 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/183811 Alicja Tysiąc. 3. Wybory samorządowe 2014 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/205995;jsessionid=E9AAD908FA6E818F1607F0 9812F3E3A3 Tomasz Żuk-Chrzanowski. Najlepiej byłoby, gdyby w debacie występowało po jednej osobie z każdej opcji: PO, Nowoczesna PL, PiS, SLD, PSL, Kukiz15, Twój Ruch, KORWiN, itp. Co do partii KORWiN, proponuję pana Tomasza Pawłowskiego, sympatyka tej partii z miejscowości Żary, który niemal co czwartek o 21:00 bierze udział w audycji SprawniWnet na antenie radia Wnet (link do archiwum audycji http://www.radiownet.pl/republikanie/misterx). Co prawda nie znalazłem jego danych kontaktowych, ale mogliby Państwo poprosić o nie przez maila sprawniwnet@gmail.com i może by udostępniono je Państwu, lub przekazano by p. Tomaszowi propozycję debaty. Proponowałbym na te dyskusję następujące tematy: (1) edukacja i integracja, (2) praca i samodzielne życie, (3) lecznictwo, (4) małżeństwo, (5) wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do rozważenia sugestii o zorganizowaniu tej debaty.
  odpowiedz na komentarz
 • Turnusy rehablitacyjne
  EBOB
  16.06.2016, 19:34
  Wszystko dla niepełnosprawnego tylko od 4 lat czekam na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego -Mazowsze konkretnie mieszkanka Warszawy. Aparaty słuchowe powinnam mieć najwyższej klasy przy głębokim upośledzeniu słuchu niestety dofinasowanie z NFZ i PFRON jest za małe nawet na zakup jednego przy moich świadczeniach emerytalnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Wielkie WOW!
  Arek_80
  16.06.2016, 19:14
  Przepraszam, ale czym PEFRON się tu chwali ? Dlaczego od dłuższego czasu co chwila jest coś obcinane ? Mam sprawną jedną rękę, jeżdżę na wózku elektrycznym i ani komputera ani na dofinansowanie do zakupu elektrycznego wózka nie mam już co liczyć. Kilka late temu chciałem kupić samochód. Przez długie lata zbierałem pieniądze po czym okazało się że z programu już skorzystać nie można... Tylko czekać kiedy zlikwidują dofinansowanie do wózków manualnych...
  odpowiedz na komentarz
 • A co dla wózkowiczów?
  Grzegorz niepełnosprawny
  16.06.2016, 09:59
  Po raz kolejny eliminowani z wszelkich programów są paraplegicy, którym odbiera się możliwość zakupu wózka elektrycznego czy też chyba najbardziej potrzebnego w dzisiejszych czasach komputera. Mnie paraplegikowi odmawia się rok w rok dofinansowania do komputera, muszę wspomnieć, że mieszkam na 1-ym piętrze i praktycznie nie wychodzę z domu, a o komputer walczę z dorosłym synem. O dofinansowanie do naprawy wózka elektr. walczyłem w sądzie, niestety przegrałem i dlatego pytam JAK ŻYĆ, gdy wszystkiego mi się odmawia.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas