Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się jakiś dodatek finansowy?

20.07.2016
Autor: aleksandra

Witam, posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Posiadam kilka chorób. Czy należy mi się jakaś pomoc finansowa z MOPR bądź ZUS? Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Orzeczenie o stopniu umiarkowanym jest wydawane do celów pozarentopwych, tj. uprawnia do rozmaitych ulg i uprawnień. Informacje dotyczące uprawnień przysługujących osobie ze stopniem umiarkowanym znajdzie Pani na naszym portalu.

Nie mamy pełnych informacji dotyczących Pani wieku, stażu pracy czy okresu, w jakim powstała niepełnosprawność, dlatego nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi, czy może Pani starać się o świadczenie rentowe.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Więcej informacji o orzekaniu do celów rentowych uzyska Pani m.in. w oddziale ZUS, a także na naszym portalu.

Natomiast jeśli Pani niepełnosprawność powstała:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

może się Pani ubiegać o rentę socjalną.

Więcej informacji o rencie socjalnej znajdzie Pani na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas