Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia – syn zatrudnia matkę

23.07.2016
Autor: Mirosław

Dzień Dobry. Czy syn prowadzący działalność gospodarczą, zatrudniając swoją matkę posiadającą umiarkowany stopień niepełnosprawności bez schorzenia specjalnego, będzie mógł skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie 450 zł? Pytanie wynika z tego, że matka zatrudniająca się u swojego syna w rozliczeniu z traktowana jest jako osoba współpracująca, a nie jak pracownik.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Ponadto miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
  • do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2;
  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Podobnie na stronie PFRON w zakładce poświęconej dofinansowaniu do wynagrodzenia możemy przeczytać:

  • pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy; dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia);
  • osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Jeżeli Mama spełnia powyższe warunki i zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to jest możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku osoby posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności do kwoty maksymalnej 1125 zł, o ile nie ma, jak Pan wspomniał, specjalnego schorzenia.

Warto jednak zawsze przed podpisaniem umowy z Mamą skonsultować się z infolinią PFRON – nr tel.: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581 84 10 (dla telefonów komórkowych), gdzie pracownicy PFRON wyjaśnią szczegóły składania wniosków o refundacje i zasad dofinansowania do wynagrodzenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas