Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a wcześniejsza emerytura

10.05.2016
Autor: czesława

Moja córka urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym, z całkowitym niedowładem plus padaczka, jest osobą leżącą, wymaga całodobowej opieki, w tej chwili ma skończone 36 lat, odkąd córka się urodziła nie pracowałam, zajmowałam się tylko nią i z tego powodu dostawałam z opieki społecznej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie. Kiedy córka ukończyła 20 lat, dostała z ZUS-u rentę socjalną w kwocie 520 zł, a ja w tym czasie skończyłam 60 lat i dostałam z ZUS-u rentę z tytułu opieki nad córka w kwocie 517 zł. W tej chwili córka ma 36 lat i renty socjalnej ma w kwocie 620 zł, a ja mam w tej chwili 66 lat i renty mam na rękę 590 zł. Dlaczego opieka społeczna w [do wiad. red.] twierdzi, że jeżeli chcę dostać świadczenie, to muszę zrezygnować z renty, a przecież w internecie wyczytałam, że należy mi się to świadczenie nawet, jak mam rentę. Proszę o odpowiedź

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje opiekunowi, jeśli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W myśl ww. przepisów, świadczenie pielęgnacyjne nie należy się osobie, która ma ustalone prawo do emerytury.

Obecnie środowisko opiekunów osób niepełnosprawnych podnosi sprawę niskich emerytur osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i możliwością pobierania bardziej korzystnego świadczenia. Na jakiekolwiek rozwiązania w tej kwestii przyjdzie jednak niestety poczekać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas