Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, celowy, dodatek mieszkaniowy, energetyczny

30.04.2016
Autor: Michał

Witam serdecznie, chciałbym zapytać, czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek (pielęgnacyjny, okresowy, celowy)? A i czy należy mi się dodatek do mieszkania i przyznawana żywność z Caritasu? Posiadając niepełnosprawność umiarkowaną? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Katalog i warunki pomocy społecznej udzielanej osobom potrzebującym, w tym osobom z niepełnosprawnością, zawiera między innymi Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedną z przesłanek umożliwiających skorzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie tej ustawy jest właśnie niepełnosprawność.

Katalog możliwych do uzyskania świadczeń dzieli się między innymi na świadczenia pieniężne i niepieniężne. W zakresie tych pierwszych, z kilkoma wyjątkami, aby uzyskać pomoc należy spełnić dodatkowo wskazane w art. 8 ust 1 ustawy kryteria dochodowe, które są różne, zależnie od sytuacji osobistej i rodzinnej. Zatem:

  • dla osoby samotnie gospodarującej takim kryterium dochodowym jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł;
  • dla osoby żyjącej w rodzinie dochód nie przekraczający kwoty 514 zł;
  • zaś dla rodziny dochód nie przekraczający sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jednak, co istotne, rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć wyżej wskazane kwoty, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Tak więc szczegółowe informacje na temat kryteriów, które trzeba spełnić, aby uzyskać ww. zasiłki w Pańskiej gminie, otrzyma Pan we właściwym urzędzie miasta lub gminy w swoim miejscu zamieszkania.

Zależnie od spełnienia właściwych kryteriów możliwe są do uzyskania zasiłki celowy i okresowy, a także zasiłek stały.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (osiągnięcie wieku emerytalnego) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Natomiast zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Obok świadczeń pieniężnych dostępne są także świadczenia niepieniężne, w tym np. poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, przyznawane w zależności od konkretnych potrzeb i spełnienia określonych kryteriów.

Natomiast odnośnie wskazanego przez Pana zasiłku pielęgnacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Od zasiłku pielęgnacyjnego odróżnić trzeba dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia – na podstawie art. 75 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748). Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest – na wniosek zainteresowanego – na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Należy podkreślić, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Natomiast dodatek mieszkaniowy przyznaje się osobom, które spełniają określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące dochodu i powierzchni mieszkania.

W przypadku osób, które otrzymały dodatek mieszkaniowy, możliwe jest także ubieganie się, na podstawie przepisów Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, o dodatek energetyczny. Przysługuje on tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, która spełnia następujące kryteria: ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zarówno dodatek mieszkaniowy, jak i dodatek energetyczny są przyznawane na stosowny wniosek przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Proszę skontaktować się z właściwym dla siebie urzędem gminy lub miasta, na pewno uzyska Pan tam szczegółowe informacje na temat formalności, które trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

Oprócz pomocy świadczonej przez państwo, także inne organizacje pozarządowe, w tym także wspomniany przez Pana Caritas, oferują pomoc osobom potrzebującym. Proszę skontaktować się z najbliższym oddziałem Caritasu, po przedstawieniu swojej konkretnej sytuacji osobistej i finansowej na pewno uzyska Pan szczegółowe informacje na temat oferowanej przez tę organizację pomocy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas