Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

W orzeczeniu mam „całkowicie niezdolna do pracy”. Czy mogę pracować?

27.04.2016
Autor: J.

Jestem osobą niepełnosprawną, mam rentę socjalną, na orzeczeniu z ZUS pisze, że jestem całkowicie niezdolna do pracy. Czy ja mogę podjąć jakąś pracę?

Szanowna Pani,

W świetle prawa może Pani podjąć pracę.

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Dla Pani wydaje się najważniejszy art. 13 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Czyli fakt posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy nie zamyka drogi do podjęcia pracy. Oczywiście należy pamiętać, iż wypłata renty może zostać zawieszona w przypadku przekroczenia określonych limitów przychodów danym miesiącu. Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszenie renty socjalnej w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. wynosi 2846,90 zł. Następna zmiana nastąpi z dniem 1 czerwca 2016, dlatego warto monitorować aktualną wysokość na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas