Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego

23.03.2016

Napis Lider Dostępności otoczony rysunkami m.in. budynku i osoby na wózku

Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego
Fundacji Integracja i Towarzystwa Urbanistów Polskich
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Lider Dostępności”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Integracja, a współorganizatorem Towarzystwo Urbanistów Polskich, reprezentowane przez Zarząd Główny
 2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy i jest organizowany corocznie.
 4. Organizator w porozumieniu ze współorganizatorem powołuje 11-osobową Kapitułę Konkursu, składającą się z 3 przedstawicieli Fundacji Integracja, 3 przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz 5 innych osób, zaproponowanych przez obie organizacje i Kancelarię Prezydenta RP.
 5. Członkowie Kapituły Konkursu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie i bezterminowo.
 6. Organizator może korzystać w zakresie organizacji Konkursu z pomocy organizacji partnerskich, jak też jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 7. Prace organizacyjne, w tym prace sekretariatu konkursu prowadzić będzie Fundacja Integracja we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich

§ 2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

§ 3. Przedmiot konkursu i nagrody

 1. Przedmiotem konkursu są obiekty i przestrzenie publiczne, zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną, a także polityka przestrzenna samorządów, instytucji publicznych i komercyjnych, dotycząca kształtowania systemów ułatwiających niepełnosprawnym dostęp do terenów i obiektów, odpowiednio do kategorii, wymienionych w ust. 3.
 2. Podmiotami nagradzanymi są osoby prawne i fizyczne, odpowiednio do kategorii, wymienionych w ust. 3.
 3. Nagrody będą przyznawane w ośmiu kategoriach:
  1. kategoria 1: Samorząd – nagroda dla jednostki samorządowej, która wyróżnia się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
  2. kategoria 2: Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeni publicznej w Polsce;
  3. kategoria 3: Sieć placówek – nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  4. kategoria 4: Obiekt użyteczności publicznej – za budynek użyteczności publicznej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  5. kategoria 5: Obiekt mieszkalny/biurowy – za obiekt o funkcji biurowej, mieszkalnej lub mieszanej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  6. kategoria 6: Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję rewitalizacji/modernizacji budynku lub przestrzeni zabytkowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  7. kategoria 7: Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  8. kategoria 8: GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).
 4. Nagrody zostaną wręczone w formie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.
 5. Wręczenie nagród nastąpi podczas dorocznej konferencji z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

§ 4. Zgłoszenia

 1. Nagrody w kategoriach: 1. Samorząd, 7. Architekt/Urbanista, 8. Grand Prix przyznawane są na wniosek Kapituły Konkursu, która, reprezentując środowiska eksperckie, przeprowadza rekonesans i ocenę zrealizowanych budynków oraz przestrzeni publicznych, a także polityki samorządów i instytucji z zakresu dostępności.
 2. Inwestycje w pozostałych kategoriach mogą być zgłaszane do konkursu przez osoby fizyczne i prawne lub przez Kapitułę Konkursu.
 3. Technika przygotowania zgłoszenia jest dowolna: papierowa lub elektroniczna (pliki do 10 MB przesyłka pocztą elektroniczną, powyżej 10 MB na nośnikach cyfrowych).
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz pracy (wzór do pobrania poniżej). W przypadku nadesłania pracy w formie elektronicznej podpisane oświadczenie należy dostarczyć osobiście lub pocztą, najpóźniej do dnia upływu terminu nadsyłania prac.
 5. Termin składania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2016 r. o godz. 23:59 (decyduje data dostarczenia).
 6. Zgłoszenia należy składać osobiście, przesyłać na adres pocztowy: Fundacja Integracja, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa lub wysyłać mailowo na adres liderdostepnosci@integracja.org z dopiskiem: Konkurs „Lider Dostępności 2016”, w formie wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 5. Tryb oceny przedmiotu konkursu

 1. Kapituła pełni funkcję Jury.
 2. Kapituła podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy składu zwykłą większością głosów.
 3. Przy ocenie zgłoszonych prac Kapituła Konkursu będzie kierowała się kryteriami, uwzględniającymi zakres zastosowania rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych ułatwiających dostęp dla osób z niepełnosprawnością, ich przydatność dla promowania najlepszych praktyk w tym zakresie oraz oryginalność rozwiązań, a także ich kompleksowość.
 4. Kapituła Konkursu ma prawo nie wyłaniania zwycięzców i nie przyznawania nagród w niektórych kategoriach.
 5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Nagrodzeni zostaną poinformowani drogą pocztową lub pocztą elektroniczną najpóźniej do 30 kwietnia 2016.
 2. Nadesłane prace nie będą zwracane – osoby zainteresowane odzyskaniem prac zgłoszonych do konkursu powinny po rozstrzygnięciu Konkursu do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się konkurs roku skontaktować się z Organizatorem.
 3. Nadesłanie prac oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

Do pobrania: wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz pracy w Konkursie Architektoniczno-Urbanistycznym (plik DOCX, 11 KB)


Organizator

Logo Fundacji Integracja

Współorganizator

Logo Towarzystwa Urbanistów Polskich

Patronat honorowy

Logo Prezydent.pl

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas