Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna. Czy do dochodu wlicza się zasiłek pielęgnacyjny?

27.04.2016
Autor: Bożydar

Córka pobiera rentę socjalną – I grupa inwalidzka. Dochód roczny: 8814,48. Z urzędu miasta otrzymuję 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. W przepisach podatkowych napisano: odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać podatnicy, na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł. W urzędzie skarbowym w [do wiad. red.] stwierdzono, że do kwoty renty należy dodać w zasiłek x 12 mies., zatem wspomniana kwota została przekroczona. Czy słuszna jest taka interpretacja przez US?

Szanowny Panie,

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 979/14) stwierdził, że zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu niepełnosprawnego dziecka. Trzeba więc uważać, by w sumie nie przekroczył on 9120 zł.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. W wyroku z dnia 5 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 1019/14) stwierdził on, iż skoro ustawodawca, określając w art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f. (Ustawa o podatku od osób fizycznych) limit dochodu osoby niepełnosprawnej w wysokości 9120 zł, nie zdefiniował tego dochodu jako „dochodu podlegającego opodatkowaniu”, nie ograniczył sposobu opodatkowania tych dochodów oraz nie dokonał zastrzeżenia, z którego wynikałoby, że do dochodów, o których mowa w ww. przepisie nie wlicza się dochodów wolnych od podatku dochodowego, to do ustalenia wysokości dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f. przyjmuje się wszystkie dochody osiągane przez osobę niepełnosprawną, istotne jest bowiem, jakim rzeczywistym dochodem dysponuje osoba niepełnosprawna.

Kolejnym orzeczeniem dotyczącym analogicznej sprawy jest Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2258/11), w którym Sąd stwierdził, iż do „limitu dochodów osoby niepełnosprawnej, po przekroczeniu którego jej opiekun straci prawo do ulgi rehabilitacyjnej, wlicza się także te, które są zwolnione z podatku”.

Biorąc pod uwagę powyższą zgodną interpretację Sądów Administracyjnych, należy uznać, iż zasiłek pielęgnacyjny dodawany jest do kwoty, od której zależy możliwość odliczenia przez opiekuna wydatków w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas