Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu magazynu „Integracja”

09.03.2016

I Definicje

 1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).
 2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora.
 3. Konkurs to niniejszy konkurs magazynu „Integracja”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 4. Zwycięzca to Uczestnik, który udzielił prawidłowej odpowiedzi i został wyłoniony jako wygrywający zgodnie z Regulaminem.
 5. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 13. roku życia).
 3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na adres e-mailowy redakcja@integracja.org lub na adres: Redakcja „Integracji”, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa odpowiedzi na jedno z 3 (słownie: trzech) pytań konkursowych.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden e-mail lub list z odpowiedzią. Kolejne e-maile lub listy od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu upoważni Organizatora do publikacji w magazynie „Integracja” oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl treści swojej odpowiedzi przesłanej w trakcie Konkursu (w formie elektronicznej) wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy. Upoważnienie Organizatora może mieć miejsce w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji odpowiedzi Zwycięzcy będzie warunkiem do wysłania nagrody, o której mowa w Rozdziale III pkt. 3.
 6. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji numeru 1/2016 (135) magazynu „Integracja”, w którym pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy dnia 20 kwietnia 2016 r. o godz. 23:59 po wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszej odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych.
 7. Termin nadsyłania odpowiedzi to 10 kwietnia 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego lub e-maila).

III Rozstrzygnięcie

 1. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą publikacji w numerze 1/2016 (135) magazynu „Integracja” ogłoszenia konkursowego, a kończy dnia 25 kwietnia 2016 r. o godz. 23:59 po wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszej odpowiedzi na jedno z trzech pytań konkursowych, zamieszczonych na str. 21 numeru 1/2016 (135) magazynu „Integracja”.
 2. Zwycięzcami jest 9 (słownie: dziewięcioro) Uczestników, których odpowiedzi, otrzymane do dnia 10 kwietnia 2016 r. (włącznie) na skrzynkę e-mailową: redakcja@integracja.org lub listownie na adres: Redakcja „Integracji”, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Pierwsza nagroda: tablet Samsung Galaxy Tab 3, zdatny technicznie do prawidłowego użytku, wraz z bezpłatną prenumeratą magazynu „Integracja” na 2017 rok.
  2. Druga nagroda: 3 (słownie: trzy) komplety kuchenne wraz z 3 (słownie: trzema) bezpłatnymi prenumeratami magazynu „Integracja” na 2017 rok.
  3. Trzecia nagroda: 5 (słownie: pięć) atrakcyjnych książek wraz 5 (słownie: pięcioma) bezpłatnymi prenumeratami magazynu „Integracja” na 2017 rok.
 4. Komisję Konkursową tworzą pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, tworzący magazyn „Integracja”.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i formie przekazania nagród e-mailami lub listownie do dnia 25 kwietnia 2016 r.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, a także usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania Zwycięzcy.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas