Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie w instytucie naukowym z tytułu orzeczenia pracownika

26.04.2016
Autor: E.

Witam, pragnę dowiedzieć się, czy instytut naukowy może starać się o dofinansowanie do pensji swojego pracownika (który realizuje indywidualne zadanie badawcze, jednak nie jest zatrudniony na stanowisku naukowym, tylko inżynieryjno-technicznym), posiadającego orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? W instytucie jest zatrudnionych 198 osób, jego podstawową działalnością jest prowadzenie niekomercyjnych, czyli tzw. podstawowych badań naukowych. Niepełnosprawność wskutek choroby zaistniała w trakcie trwania umowy o pracę. Dziękuję. E

Szanowna Pani,

Warunki dofinansowania do wynagrodzenia pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością reguluje Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.). Zgodnie z art. 26a ustawy, pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 26a ust. 1a ww. ustawy, miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto przepis art. 26b ust. 7 i 8 stwierdza, iż miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Ograniczenia tego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika: ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 (przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł), lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 3 (wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885 z późn.zm.).

Ponadto jednym z warunków udzielenia pomocy w formie dofinansowania jest wykazanie, że pomoc wywołuje tzw. efekt zachęty. Efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują jednak pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej. Pomocą publiczną jest zaś pomoc udzielana ze środków państwa dowolnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymaga także, aby po stronie pracownika, na którego będzie brane dofinansowanie także zostały spełnione odpowiednie przesłanki. Między innymi wymagane jest aby osoba, na którą ma zostać udzielone dofinansowanie, była zatrudniona u pracodawcy jako osoba z niepełnosprawnością. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż pewne zmiany wprowadzi wychodzący w życie od dnia 01.07.2016 r. art. 26a ust 6a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zgodnie z którym będzie można uzyskać dofinansowanie do pensji także na takich pracowników, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Ponieważ w opisanym przez Panią stanie faktycznym nie znajdują się wszystkie niezbędne informacje, pozwalające określić, czy spełnione zostały przesłanki do uzyskania dofinansowania, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku pojawiających się wątpliwości zachęcam Panią także do kontaktu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas