Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a ulga prorodzinna

30.04.2016
Autor: Robert

Dzień Dobry. Razem z żoną wychowujemy dwójkę dzieci, z których jedno jest niepełnosprawne. Ja od miesiąca lutego 2015 zrezygnowałem z pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem i pobieram z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne. Moje pytanie jest następujące: czy na podstawie dochodu uzyskanego jeszcze w styczniu 2015 mam prawo do ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym i ewentualnie w jakiej wysokości? Pytam Państwa dlatego, że poza ogólnymi informacjami mówiącymi o tym, że opiekun osoby niepełnosprawnej będący na świadczeniu pielęgnacyjnym nie ma prawa do ulgi, trudno znaleźć informację, która precyzowałaby sytuację jw. Dziękuję

Szanowny Panie,

Zgodnie z Ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  • matce albo ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwestie związane natomiast z rozliczeniami w podatku dochodowym od osób fizycznych regulowane są przez Ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361). Zgodnie z art. 27f, regulującym tzw. ulgę prorodzinną, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisem art. 27 ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b ustawy, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 ww. przepisu na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ogólną zasadą korzystania z ulgi prorodzinnej jest to, że podatnik ma prawo odliczyć określoną kwotę, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, na dziecko od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b ww. ustawy (czyli pojawia się tu kwestia powstania podatku). Kwestią mającą znaczenie przy rozliczaniu zeznania rocznego jest także to, czy podatnik rozlicza się sam, czy wspólnie z małżonkiem.

Należy więc stwierdzić, że samo korzystanie ze świadczenia pielęgnacyjnego nie powoduje automatycznie dla podatników wyłączenia możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że informacje przedstawione przez Pana są bardzo ogólnikowe i nie jest znany cały stan faktyczny sprawy, zaś materia pytania dotyczy spraw ściśle związanych jednak z rozliczeniem całego podatku dochodowego od osób fizycznych, pozwolę sobie skierować Pana do zasięgnięcia informacji w Krajowej Informacji Podatkowej. Jest to instytucja powołana do udzielania telefonicznej informacji o przepisach prawa podatkowego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Kontakt z telefonu stacjonarnego 801 055 055, z telefonu komórkowego 22 330 0330. W sytuacji, gdy preferuje Pan osobisty kontakt w celu zasięgnięcia informacji, wskazanym jest udanie się do Pańskiego Urzędu Skarbowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas